stw., 31. awgust 2023

Zaćichim so prašach, što móhła tu njepřistupneho wo mojej bytosći wozjewić. We wodźe bydlo, w pomjatku doma? Wo sebi rěčeć je po ...

stw., 31. awgust 2023

Před krótkim běch prěni raz w tutej wsy. A budu tam hdy hišće jónu? Miłoraz so runje kóncuje, rozbiwa, niči – čwak po ...

stw., 31. awgust 2023

Rozgrono ze sobuźěłaśeŕku ladinskego instituta Mauru Chiocchetti­Dobry źeń! Móžośo se pšosym krotko ...

stw., 31. awgust 2023

Bramborska techniska uniwersita Chóśebuz-Zły Komorow (BTU) jo wóswěśiła 1. julija w Chóśebuzu a 8. julija w Złem Komorowje swój ...

stw., 31. awgust 2023

Pód motom »Słowne drogostki« jo se 24. junija wótměł 2. Serbski literarny a muzikaliski swěźeń direktnje na dwórje lubinskego ...

stw., 31. awgust 2023

Za titel knigłow basnjow »Pyšpot procha« dostanjo nakładnistwo wóte mnjo prědnu chwalbu. Se wě: Tu ga by w prědnem ...

stw., 31. awgust 2023

Layout Rozhlada pśed 50 lětami w septembrje (1973) jo južo wordował blišy tomu aktualnemu. Na wobalce se pokazuju južo wuměłske ...

stw., 31. awgust 2023

je rjad Serbskeho ludoweho ansambla, wěnowany serbskim filmam w najšěršim zmysle słowa, kotrež so w kóždej hrajnej dobje jónu ...

stw., 31. awgust 2023

▶ Halina Barań – spisowaćelka z pólskeje BogatynjeDnja 19. junija wobdźělichu so šulerjo Bogatynskeje šule na čitanju w ...

stw., 31. awgust 2023

02.09. | 15 - 20 hodź.Drastiwal – drastwowy swěźeń – Jubilej 50 lět w dešańskem muzeju: 40 lět Domowniski muzej plus 10 ...

stw., 31. awgust 2023

Som wótrosła na płonem kraju, abo na lanźe, kaž serske luźe tuder rad gronje. Ako su tegdy granice padali, což jo nam wunjasło drogowańsku ...

stw., 31. awgust 2023

Tutón wobraz sym za swoju wnučku namolowała. Při tym saham do swojich systemowych figurow wróćo a dam jim zhromadnje přez wichor barbow ...

stw., 31. awgust 2023

Měnjenja a realityWědźach 1982, zo zajimowaše so tehdyši awstriski zwjazkowy kancler dr. Rudolf Kirchschläger jara za ...

stw., 31. awgust 2023

Jazor di Garda tak bliski,te góry dokoławokołotak rědne ak mólowane,klima jo milny, dajo wino derje rosć.How ...

stw., 31. awgust 2023

BelgiskaBelgijarje rejtuju pśisamem wšykne k fašingoju w februarje a gronje swójomu swěźenjoju Gansrijden ...

stw., 31. awgust 2023

W tom artiklu pśibližyju Wam krotki pśeglěd historije Chmjelowa. Dnja 1. julija 1950 su byli chmjelojske gmejnske grunty do Chóśebuza ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se