Wuzjawjenje wó šćiśe datow

Ludowe nakładnistwo Domowina GmbH, ako wudawaŕ Rozhlada kaž teke ako zagronita instanca za jogo webboki, pśeźěłujo na wósobu se póśěgujuce daty pśi skazanju abonementow casnikow a casopisow, pśi skazanju abonementow na probu ako teke pśi skazanju informaciskich materialijow. Wósobinske daty, za kótarymiž se how pšašamy, wopśimjeju wašo mě, kontaktowe daty a informacije, kótarež su trěbne k wustajenju zliceńkow a zwopšawźenju wašeje skazanki. Jolic až jo trjeba, se w ramiku togo wuzjawjenja wó šćiśe datow hyšći dalšne daty (na pś. pśi protokolěrowanju) zběraju a pśeźěłuju.

Na wašu wósobu se póśěgujuce daty składujomy jano, gaž jo to k zwopšawźenju dogronow a wustajenju zliceńkow notne. Za datami k wašej wósobje, ako mamy skłaźone, móžośo se kuždy cas pód wopšašaś. Jich składowanje w datowych bankach słužy wobźěłanju skazankow, wótlicenju a knigływjeźenju.

Dalšne wužywanje datow, na pś. k zaměram wabjenja, jo jano móžne, gaž kupc/skazaŕ do togo zwólijo. Ludowe nakładnistwo Domowina smějo adresowe daty (teke mejlowe adrese, ale nic telefonowe numery) wužywaś, aby dowólnosć k tomu dostało. Kupc móžo kuždy cas wót swójogo zwólenja wótstupiś, z tym až napišo nakładnistwu jadnoru powěsć (gl. impresum). 

Na tśeśich waše daty njedajomy dalej – njejsmy-lic k tomu w jadnotliwem paźe z pšawniskich pśicyn zawězane. Wušej togo se waše daty drugim słužbywugbarjam k dispoziciji stajiju, jolic až to jo k zwopšawźenju dogrona ako teke našych słužbow notne.

Protokolěrowanje, cookieje a Session-IDs

Wašo woglědanje na naš webbok www.rozhlad.de se na web-serweru protokolěrujo. Registrěruju se datum a cas, typ browsera a źěłański system wašogo PC ako teke te boki, na kótarež sćo woglědali. Toś te boki njamóžomy konkretnym wósobam pśirědowaś. Wótpowědujuce daty se njezwězuju z drugimi žrědłami datow. Aby wucynili woglědanje našych bokow atraktiwne a zmóžnili wužywanje wěstych funkcijow, wužywamy pśiznamjenja („Session IDs“), ako su kuždemu wužywarjeju pśirědowane. Pśiznamje składujo waš browser w cookieju. Cookieje su małe dataje, z kótarymiž jo móžno na komunikaciskem rěźe wužywarja, na pś. PC, smartphone atd., składowaś specifiske, na komunikaciski rěd se póśěgujuce daty. Lašowanje cookiejow wótwisy wót nastajenjow browsera. Naraźijomy wam, aby cookieje we wašom browserje pšawidłownje wulašowali. Mimo togo móžośo zasajźenje cookiejow wobwliwowaś. Wětšy źěl browserow bitujo opciju, z kótarejuž móžośo składowanje cookiejow wobgranicowaś abo takemu scełego dozadoraś. Pśi tom pak comy na to pokazaś, až bźez cookiejow móžo wužywanje a pśedewšym komfort pśi wužywanju našych bokow byś wobgranicowany.

Google Analytics

Toś ten webbok wužywa Google Analytics, webanalytisku słužbu Google Inc. („Google“). Google Analytics wužywa tak pomjenjone „cookieje“, tekstowe dataje, kótarež se na wašom computerje składuju a analyzu wašogo wužywanja webboka zmóžniju. Informacije wó wašom wužywanju webboka, ako se pśez cookie napóraju, se w normalnem paźe pśenjasu na server Google w USA, źož se składuju. Na webboce Rozhlada jo se Google Analytics rozšyrił wó code ‘gat._anonymizeIp();’, aby se zmóžniło anonymizěrowane registrěrowanje IP-adresow. W cłonkojskich statach Europskeje unije abo w drugich statach, ako su ratificěrowali dogrono wó Europskem góspodarskem regionje, Google wašu IP-adresu pśi tom nejpjerwjej skrotcyjo. Jano we wuwześnych padach se wóna pósrědnijo ako cełk na server Google w USA, źož se pótom skrotcyjo. W nadawku zagronitego webboka buźo Google te informacije wužywaś, aby wugódnośił wužywanje webboka pśez was, zestajał reporty wó aktiwitach na webboce, a aby dalšne z wužywanim webboka a interneta zwězane słužby k dispoziciji stajił. Jolic jo trjeba, smějo Google te informacije teke tśeśim pśepódaś, a to w tych padach, źož kazń to pśedpišo abo tśeśe te daty w nadawku Google pśeźěłuju. W ramiku Google Analytics wót wašogo browsera pśenjasona IP-adresa se njezwěžo z drugimi datami, kenž Google składujo. Składowanju cookiejow móžośo pśez wótpowědujuce nastajenje software wašogo browsera zadoraś. Jo pak móžno, až wam w takich padach wšykne funkcije webboka w połnej měrje k dispoziciji njestoje. Wušej togo móžośo registrěrowanju pśez cookie napóranych a na wužywanje webboka se póśěgujucych datow (inkluziwnje wašeje IP-adrese) a jich pśeźěłanju pśez Google zajźowaś, z tym až wólodujośo a instalěrujośo browser-plugin, kenž stoj wam pód slědujucym wótkazom k dispoziciji: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Browser-Add-on k deaktiwěrowanju Google Analytics jo kompatibelny z Chrome, Internet Explorer 7 do 10, Safari, Firefox a Opera.

Alternatiwnje móžośo wužywanje cookiejow pśez tśeśich póbitowarjow deaktiwěrowaś, z tym až wócynijośo deaktiwěrowański bok iniciatiwy k wabjenju w seśi (Network Advertising Initiative) pód http://www.networkadvertising.org/choices/#completed, źož slědujośo tamnym instrukcijam k opt-outoju.

Dalšne informacije ako teke wuzjawjenje wó šćiś datow Google namakajośo pód https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de kaž teke pód http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Facebook

Naša internetowa prezentacija wužywa socialne pluginy (dalej „pluginy” pomjenjone) socialneje seśi facebook Inc., kótarež zastoj pśedewześe Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej „Facebook” pomjenjony).

Pluginy smy we interesy našych wužywarjow k lěpšemu šćita datow tak pśizamknuli („shariff”), až waše daty se jano pótom na serwer socialneje seśi pśenjasu, gaž kliknjośo na pśisłušny button. Akle gaž sćo pśez kliknjenje swójo zwólenje k tomu dali, nastanjo zwězanje ze serwerom a daty se na njen pósćelu ‒ Facebook jo za to swóje samske regule za wužywanje wustawił, kótarež pśi tom płaśe.

Togodla njamamy my žeden wliw (Einfluss) na wopśimjeśe datow, kótarež facebook zběra. My informěrujomy was toś wótpowědnje našomu stawoju informacijow:

Pśez kliknjenje buttona dostanjo Facebook informaciju, až sćo wótpowědny bok našogo pórucenja wótwołali. Pśi tom mógu se daty wó woglědanych bokach, datum, cas kaž teke dalšne se na serwer póśěgujuce daty (na pśikład IP-adresa, typ browsera, system) zběraś a składowaś. Gaž sćo na Facebooku zalogowane, ga móžo Facebook mimo togo hyšći dalšne informacije dostaś a dalšne cookieje składowaś. We tom zwisku móžo se pśirědowanje datow k wašomu Facebook-kontoju staś. My pśirucyjomy wam stakim, aby pśed woglědanim našych internetowych bokow se z wašogo Facebook-konta wulogowali.

Za swójeju powěsću Facebooka anonymizěruju se daty pó 90 dnjach, tak až njejo wěcej móžno je z wašeju paršonu zwězaś, abo wóni se ceło wótpóraju.

Zaměr a rozměru zběranja datow a dalšne pśeźěłanje a wužywanje datow pśez Facebook, kaž teke wótpowědne wužywaŕske pšawa a móžnosći nastajenja computera k šćitoju priwatneje sfery wužywarja, zgónijośo we pokazkach Facebooka k šćitoju datow: www.facebook.com/about/privacy/ (Glědajśo pšosym na to, až wustawjenja k šćitoju datow mógu se stawnje dla rozšyrjenja funkcionality socialnych pluginow aktualizěrowaś abo pśeměniś).

Waše pšawa, kótarež nastupaju šćit datow

Wy maśo pšawo zgóniś, kótare daty, ak se póśěguju na wašu paršonu, se wu nas pśeźěłaju. Wy maśo pšawo daty pórěźiś, wótpóraś, pśeźěłanje wobgranicowaś abo se pśeśiwo jomu wugroniś. Wy maśo tejerownosći pšawo, swóje daś wósobinske daty pśenjasć abo se pla doglědowaŕskeje instance wobskjaržyś.

Jolic až maśo pšašanja nastupajucy šćit datow, ga móžośo se kuždy cas rad wobrośiś na zagronitego za šćit datow w našom zawoźe (Drježdźanski institut za šćit datow, Hospitalowa 4, 01097 Drježdźany, tel.: 0351 / 655 772 0, mail: ).