Powšykne pśekupowaŕske regule (AGB) za wóteběranje Rozhlada (Rz) a Rz online w abonemenśe

staw: 1. december 2018 

1. Wobcerk płaśiwosći

Za pśekupowaŕski póśěg mjazy Ludowym nakładnistwom Domowina GmbH a wóteběrarjom/skazarjom płaśe slědujuce, dalej dołojce spisane powšykne pśekupowaŕske regule. Wóra se librujo na teritoriumje Europskeje unije.

 2. Wótzamknjenje dogrona

Ze skazanim abonementa Rozhlada (Rz) a Rozhlada online wótzamknjośo dogrono z:

Domowina-Verlag GmbH

Ludowe nakładnistwo Domowina
Jadnaŕ Syman Pětr Cyž / Geschäftsführer Simon Peter Ziesch 
Sukelnska/Tuchmacherstraße 27
02625 Budyšyn/Bautzen

telefon: 0 35 91 / 57 72 42
faks: 0 35 91 / 57 2 43
e-mail:

Amtske sudnistwo Drježdźany
HRB 816

Informaciju, až smy wašo skazanje dostali, pśipósćelomy wam mimo komuźenja w e-mailu, pomjenjonem „Wobwěsćenje, až skazanje jo dojšło“. To se stanjo awtomatiski a njerowna se hyšći pśiwześu skazanja. Abonentske dogrono wótzamknjo se akle pśez dalšny e-mail, pomjenjony „Wobwěsćenje a pśiwześe skazanja”, z kótarymž Wašo skazanje pśiwzejomy a stakim dogrono wótzamknjomy. Ten e-mail dostanjośo mimo komuźenja, nejpózdźej pak tśi źěłabne dny za tym, ako wašo skazanje jo do našogo domu dojšło.

Za abonentske dogrono njeeksistěrujo žedno pšawo na jogo slědkwześe, pśeto płaśenje za abonement až do prědneje móžnosći wupowěźenja lažy pód 200 eurami. Tekst dogrona gromaźe z wašym skazanim wordujo pśi nas wótkłaźony. Na wašo póžedanje pśipósćelomy jen wam gromaźe z našymi powšyknymi pśekupowaŕskimi regulami.

Za wótzamknjenje dogrona stojtej dwě rěcy k dispoziciji: górnoserbska a dolnoserbska rěc.

3. Cas librowanja / cas spśistupnjenja

Nejkrotšy cas librowanja resp. spśistupnjenja wucynijo 12 mjasecow. Zachopjeńk librowanja resp. spśistupnjenja jo prědny źeń mjaseca, jo-lic skazanje dojšło k Ludowemu nakładnistwoju Domowina do 20. dnja zachadnego mjaseca. Abonement trajo dalej, teke gaž wujadnany minimalny cas librowanja jo mimo, njejo-li abonent swój abonement we pšawem casu wupowěźeł. Pśi wóteběranju, kótarež jo wót wšogo zachopjeńka na wěsty cas wuraznje wobgranicowane, dokóńcujo se dogrono na wujadnanem kóńcnem dnju.

4. Librowanje / spśistupnjenje

Rozhlad jo mjasecnik, kenž wuchada 11 razow wob lěto. Jaden numer jo dwójny numer. Wóteběrarje dostanu casnik nanejpózdźej až do 10. dnja kuždego mjaseca. Aktuelne wudaśe Rz online gromaźe z e-paperom jo na dnju wujźenja wót zeger 12.00 pśistupne pód adresuwww.rozhlad.de.

 

Pšosymy was, aby wšykne brachy pśi pśipósłanju resp. spśistupnjenju online nam ned wuzjawili:

Domowina-Verlag GmbH
Ludowe nakładnistwo Domowina
Wótźělenje za rozšyrjenje/Abt. Vertrieb
Sukelnska/Tuchmacherstr. 27
02625 Budyšyn/Bautzen

telefon: 0 35 91 / 57 72 63
faks: 0 35 91 / 57 72 07
e-mail:

5. Płaśenje

Za abonement Rozhlada płaśi lisćina płaśenjow, aktuelna we wokognuśu skazanja. Płaśenje wopśimjejo kazniski wobrotowy dank. Nakładnistwo wobchowajo sebje pšawo na pózdźejše pśeměnjenja płaśenjow. Pówušenja płaśenjow za abonement daju se k wěsći nanejmjenjej dwa mjaseca pśed zachopjeńkom jich płaśiwosći. Kuždego wóteběrarja njebuźomy pśi tom ekstra informěrowaś.

Kupowaŕ dej płaśenje prědku wen zapłaśiś. Pśeměnijo-lic se płaśenje wóteběranja za cas dogrona, ga dej se wót wokognuśa pówušenja aktualne płaśenje za abonement płaśiś. Płaśenje abonementa, kótarež jo kupowaŕ prědku wen zapłaśił, jo za cas, za kótaryž wóne płaśenje płaśi, garantěrowane a njamóžo se pówušyś.

6. Kosty pśipósłanja

We płaśenju za abonement w Nimskej su kosty pśipósłanja južo sobu licone. Za słanje Rozhlada do wukraja pśilicyjomy wóteběrarjeju k płaśenju kosty we wusokosći 27,60 euro na lěto.

7. Regule za zapłaśenje

Abonent zapłaśijo dopołne płaśenje abonementa pśez to, až dajo nakładnistwoju pšawo wónu sumu wót jogo konta wótpisaś (= Lastschriftverfahren), abo pśez zliceńku. Zapłaśenje jo móžne běrtyllětnje, połlětnje abo lětnje. Pśi zapłaśenju, kótarež se stanjo pśepózdźe, pó wustajonem casu, woblicyjomy jomu płaśonk za napominanje kaž teke pśidatne kosty, kótarež su z tym zwězane. Tak dłujko, ako wóteběraŕ se komuźi z płaśenim, ma nakładnistwo pšawo, pśestaś casopis librowaś.

8. Wótkazanje abonementa

Za wupowěźenje płaśi cas wót styrich tyźenjow pśed kóńcom kwartala. Ma-li wóteběraŕ abonement za dlejšy cas zapłaśony, ga dostanjo wón pó dokóńcowanju dogrona wótpowědnu źělbu płaśenja slědk. Wótkazanje abonementa dej se w tekstowej formje pósłaś na slědujucu adresu:

Domowina-Verlag GmbH
Ludowe nakładnistwo Domowina
Wótźělenje za rozšyrjenje/Abt. Vertrieb
Sukelnska/Tuchmacherstr. 27
02625 Budyšyn/Bautzen.

faks: 0 35 91 / 57 72 07
e-mail:

 

9. Pśeměnjenja

Wšykne pśeměnjenja, kótarež nastupaju abonement, wizu płaśenja, banku, librowańsku a bydleńsku adresu, dej wóteběraŕ nam zawcasa zjawiś. Jich wobźěłanje we pšawem casu jo jano pótom zarucone, jolic až powěźeńka jo dojšła nanejmjenjej pěś źěłabnych dnjow pśed terminom pśeměnjenja do nakładnistwa, na adresu, kótaraž jo pódana w numeru 8.

10. Wuzamknjenje librowanja

We paźe wušeje mócy, njeplanowanych mólenjow w zawoźe, štrajkow, wuzamknjenja sobuźěłaśerjow a howacnych mólenjow, teke pśi roznosowanju, njewobstoj pšawo na librowanje casopisa. Jolic až elektroniska wersija njewujźo dla defektow internetowego providera abo we paźe wušeje mócy, njamaju wóteběrarje žedno pšawo na dostaśe produkta, na zarownanje škódow abo pómjeńšenje płaśenja.

11. Wabjeńske pśiłožki

Pśiłožki a prospekty su źěl casopisa a njesměju w jadnotliwych eksemplarach felowaś.

12. Wósebne wustajenja pśi wužywanju Rozhlada online

12.1 Wótzamknjenje dogrona

Abonentske dogrono dla wužywanja Rz online wótzamknjo se pśez pósłanje wupołnjonego online-formulara pśez internet na Ludowe nakładnistwo Domowina a pśez aktiwěrowanje online-pśistupa. Winowatosć płaśenja zachopijo se z pśiducym połnym mjasecom.

12.2 Pšawo na pśistup

Pšawo na pśistup ma jano wóteběraŕ sam kaž teke pśisłušniki jogo familije, kótarež gromaźe z nim stawnje bydle we jadnom bydlenju. Wóni wšykne deje daty za pśistup (wužywaŕske mě a kodowe słowo) we zatajenju chowaś a je pśed njepšawym wužywanim pśez cuze wobzwarnowaś.

12.3 Wužywaŕske pšawa

Wóteběraŕ ma pšawo, online wózjawjony artikel za priwatne cile wužywaś a do źěłowego składa swójogo licaka kopěrowaś. Wón smějo kopije artikela jano za priwatne cile gótowaś resp. jano, aby se sam informěrował (na pśikład artikel wuśišćaś). Pśi tom deje pódaśa copyright a awtorske mjenja we kopiji wobchowane a widobne byś. Archiwěrowanje jo pśiwdane jano, gaž archiw słužy mimo wuwześa priwatnym a njekomercielnym cilam wóteběrarja a njejo tśeśim paršonam pśistupny. Wóno njesmějo k žednomu dalšnemu wužywanju artikelow wjasć. Wšo dalšne wužywanje musy byś pjerwjej wót Ludowego nakładnistwa Domowina pisnje zwólone.

 

13. Šćit datow

Ludowe nakładnistwo Domowina pśeźěłujo personalne daty jano we zwisku ze zastojanim a wótlicenim skazanjow a abonementow we nejšyršem zmysle. Wóno je pśeźěłujo tejerownosći za pśipósłanje skazanego informaciskego materiala kaž teke na internetowych bokach we wobjadnosći z tam wuzjawjonymi regulami za šćit datow. Měnjone su wósebnje kontaktowe, skazańske a wótliceńske daty. Wšykne daty wóteběrarja zgónijomy direktnje wót njogo samego. To jadno same wuwześe jo pódaśe cuzeje librowańskeje adrese, na pśikład pśi pódarjenju abonementa drugej paršonje.

Wuzgónjone daty wótkładu se w našych datowych bankach. Wótpóranje datow, kótarež njejsu wěcej trěbne, stanjo se pó kazniski wustajonem casu, kótaryž płaśi za pśechowanje pótrjefjonych datow.

Dalšne wužywanje wuzgónjonych datow, na pśikład k wabjenju, njestanjo se bźez pśizwólenja skazarja. Ludowe nakładnistwo Domowina móžo adrese (teke e-mailowe adrese, ale nic telefonowe numery) nałožyś za to, aby take pśizwólenje wót wóteběrarja dostało. Wóteběraŕ, kótaryž jo nam pśizwólenje na tu wizu dał, móžo jo nam kuždy cas zasej slědk wześ, a to pśez jadnore znatecynjenje nakładnistwoju (glej numer 8. Wótkazanje abonementa).

Maśo-li dalšne pšašanja dla šćita datow, ga móžośo rad se wobrośiś na našogo zagronitego za šćit datow (Drježdźanski institut za šćit datow, Hospitalowa 4, 01097 Drježdźany). Waša pšosba wobźěłujo se dowěrliwje.

14. Rukowanje

How płaśe kazni pšawa za zarownanje brachow (Mängelhaftungsrecht).

15. Nałožowane pšawo a město sudnistwa

How płaśi pšawo Zwězkoweje republiki Nimska, pśi comž pśekupowaŕske pšawo UN jo wuzamknjone. Jo-li skazaŕ pśekupowaŕ abo juristiska paršona zjawnostnego pšawa, ga wšykne njejadnosći, kótarež wujdu z togo dogrona, mógu se jadnaś jano pśed sudnistwom, kótarež jo pśisłušne za město Budyšyn, źož naša firma jo.