ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

Je planowane, zo so aktualne wobmjezowanja w zwisku z pandemiju na polu kultury krok po kr­oku zběhnu, jeli ličby infekcijow tole dopušća. K redakciskemu kóncej (8.3.) běchu sćěhowace zarjadowanja a wustajeńcy planowane.

05.04. | 16.00 hodź.

Balet Serbskeho ludo­weho ansambla »W stwičce« w Dźiwadle na hrodźe w Budyšinje

07.04.

Termin wotedaća za wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko za dźěći a młodostnych

hač do 09.04.

Wustajeńca bronzow a rysowankow Klausa Drechslera w Galeriji Budissin

hač do 10.04.

Wosebita wustajeńca »Jutry w Serbach« na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

až do 11.04.

Wósebna wustajeńca »Wuglědy – Perspektiven« z fotografijami Maika Lagodzkego w Serbskem muzeju w Chóśebuzu

15.04. | 10.00 hodź.

Wotewrjenje pućowanskeje wusta­jeńcy Serbskeho instituta »Swoboda kiwa. Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918« w Serbskim muzeju w Budyšinje

18.04. | 15.00 hodź.

Wjedźenje po wustajeńcy »Barby daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja« w Budyskim Serbskim muzej w serbskej rěči, 16.00 hodź. w němskej rěči

24.04. | 19.30 hodź.

Premjera »Són lětneje nocy« – dźiwadło z hudźbu, zhromadny program Serbskeho ludoweho ansambla a NSLDź na hłownym jewišću dźiwadła w Budyšinje

25.04. | 19.30 hodź.

»Són lětneje nocy« – dźiwadło z hudźbu, zhromadny program SLA a NSLDź na hłownym jewišću dźiwadła w Budyšinje

hač do meje

Wustajeńca »TRANSFORM – změnić přetworić rozpušćić přeformować« z twórbami Barbary Seidl-Lampa, Jürgena Maćija a Michaela Horwartha w Energijowej fabrice w Hórnikecach

až dosrjejź maja

Wustajeńca »abBAU – ausgekohlte_landschaften« w Liuba galeriji w Lubnowje z twórbami Karin Gier, Liny Jastram, Thoma­sa Kläbera, Michaela Kruschego a Christin Wilcken

hač do 21.05.

Wustajeńca mólbow a grafikow Gabi Keil w Galeriji Budissin

hač do 30.05.

Wosebita wustajeńca »Barby dali­ny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja« w Serbskim muzeju w Budyšinje

RÓČNICY

› 17. apryla 1821

narodźi so Michał Rostok, wučer, přirodo­wědnik, awtor

› 20. apryla 1846 

narodźi so Jan Kušk, šewc, ludowy herc

› 20. apryla 1946

zemrě Pawoł Wirth, rěčespytnik

› 23. apryla 1946

prěnja powójnska schadźowanka w Ra­dwo­rju, počesćenje w KZ Dachauwje zemrěteho kapłana Alojsa Andrickeho a wotkryće wopomnjenskeje tafle

› 24. apryla 1896

narodźi so Marja Grólmusec, žurnalistka, wopor nacionalsocializma

› 24. apryla 1946 

prěnje powójnske zeńdźenje Maćicy Serbske­je; předsyda Jakub Wjacsławk