Powšitkowne wobchodne wuměnjenja (AGB) k woteběranju Rozhlada (Rz) a Rozhlada online w abonemenće

Staw: 1. decembra 2018

1. Wobłuk płaćiwosće

Za wobchodne poćahi mjez Ludowym nakładnistwom Domowina tzwr a skazarjom/abonentom płaća slědowace powšitkowne wobchodne wuměnjenja. Twory dodawaja so znutřka Europskeje unije.

2. Wotzamknjenje zrěčenja

Ze skazanjom Rozhlada (Rz) a Rozhlada online wotzamknjeće zrěčenje z:

Domowina-Verlag GmbH
Ludowe nakładnistwo Domowina
Jednaćel Syman Pětr Cyž / Geschäftsführer Simon Peter Ziesch
Sukelnska/Tuchmacherstr. 27
02625 Budyšin/Bautzen

telefon: 0 35 91/ 57 72 42

faks: 0 35 91/ 57 72 43

e-mail:

Hamtske sudnistwo Drježdźany

HRB 816

Wo dóńdźenju swojeje skazanki dóstanjeće bjez komdźenja informaciju z e-mail, pomjenowanej jako „Wobkrućenje dóńdźenja skazanki“. Wobkrućenje stawa so awtomatisce a njeje hišće přiwzaće zrěčenja. K zrěčenju wo abonowanju dóńdźe hakle z dalšej e-mail, pomjenowanej jako „Wobkrućenje nadawka“, z kotrejž wašu skazanku přiwozmjemy a zrěčenje wotzamknjemy. Tule powěsć dóstanjeće bjez komdźenja, najpozdźišo pak 3 dźěłowe dny po dóńdźenju wašeje skazanki w našim domje.

Za abonentske zrěčenje njewobsteji prawo cofnjenja, dokelž leži abonentska płaćizna hač k prěnjej móžnosći wupowědźenja pod 200 eurami. Tekst zrěčenja a wašu skazanku pola nas składujemy a wam na přeće zhromadnje z powšitkownymi wobchodnymi wuměnjenjemi připósćelemy.

Zrěčenje móžeće hornjoserbsce kaž tež delnjoserbsce wotzamknyć.

3. Doba dodawanja resp. spřistupnjenja

Minimalna doba dodawanja resp. spřistupnjenja je 12 měsacow. Spočatk dodawanja resp. spřistupnjenja je 1. kóždeho měsaca, je-li skazanka hač do 20. dnja předměsaca w Ludowym nakładnistwje Domowina dóšła. Abonement tež po dojednanej minimalnej dobje dodawanja resp. spřistupnjenja dale běži, jeli so wón w postajenym časowym wobłuku njewupowědźi. Při wuraznje wobmjezowanych abonementach skónči so zrěčenje z dojednanym kóncom abonementa.

4. Dodawanje/spřistupnjenje

Rozhlad je měsačnik a wuchadźa 11 razow wob lěto. Jedne čisło je dwójne čisło. Abonenća dóstawaja časopisnanajpozdźišo hač do 10. dnja kóždeho měsaca. Aktualne wudaće Rz online inkl. e-paper je na dnju wuńdźenja wot 12.00 pod www.rozhlad.de přistupne.

Njedostatki při roznošowanju resp. spřistupnjenjuprosymy hnydom přizjewić pola:

Domowina-Verlag GmbH
Ludowe nakładnistwo Domowina
wotrjad rozšěrjenje
Sukelnska/Tuchmacherstr. 27
02625 Budyšin/Bautzen

tel.: 0 35 91 / 57 72 63

faks: 0 35 91 / 57 72 07

e-mail:

5. Płaćizna

Płaćiwa je na dnju skazanki wupokazana lisćina płaćiznow. Płaćizny wopřijimuja płaćiwy wobrotowy dawk. Nakładnistwowuměnja sej prawo, pozdźišo płaćizny změnić. Powyšenje płaćizny so we wotpowědnym mediju znajmjeńša dwaj měsacaj do nabyća płaćiwosće wozjewi. Jednotliwy abonent so separatnje njeinformuje.

Abonement ma so dočasa zapłaćić. Jeli so w běhu zrěčenja kupna płaćizna změni, ma abonent wot dnja zwyšenja płaćiwu kupnu płaćiznu zapłaćić. Hižo dočasa zapłaćena abonentska płaćizna je za čas dočasneho zapłaćenja garantowana a njehodźi so zwyšić.

6. Dodawanske kóšty

Abonentska płaćizna wopřijima w tukraju kóšty dodawanja. Při rozesłanju do wukraja wobličimy k abonentskej płaćiznje přidatnje lětnerozesłanske kóšty we wysokosći 27,60 eurow.

7. Wuměnjenja za zapłaćenje

Abonent zapłaći abonentsku płaćiznu bjez wotćahow přez SEPA-poćeženje konta skazarja abo po stajenju zličbowanki. Zapłaćić hodźi so štwórćlětnje, połlětnje abo lětnje. Při płaćenju po terminje zapłaćenja wobličimy pominanski popłatk a pódlanske kóšty pominanja. Dołhož njeje abonent swoju zličbowanku zapłaćił, je předawar woprawnjeny dodawanje časopisa přetorhnyć.

8. Wupowědźenje abonementa

Za wupowědźenje abonementa Rz a Rz online płaći doba štyrjoch tydźenjow ke kóncej kwartala. Hižo zapłaćenu abonentsku płaćiznu nakładnistwo kupcej po zakónčenju abonementa podźělnje wróći. Wotskazanka ma so w tekstowej formje zapodać na slědowacu adresu:

Domowina-Verlag GmbH
Ludowe nakładnistwo Domowina
wotrjad rozšěrjenje
Sukelnska/Tuchmacherstr. 27
02625 Budyšin/Bautzen

faks: 0 35 91 / 57 72 07

e-mail:

 

9. Změny

Dypkowne wobdźěłanje abonentskich, płaćenskich, bankowych, dodawanskich a bydlenskich změnow hodźi so jenož zaručić, hdyž je zdźělenka wo změnje znajmjeńša pjeć dźěłowych dnjow do termina změny w Ludowym nakładnistwje Domowina pod w dypku 8 mjenowanej adresu dóšła.

10. Wuzamknjenje dodawanja resp. spřistupnjenja

W padźe wyšeje mocy, zawodnych mylenjow, stawkow, wuzamknjenjow abo dalšich mylenjow, tež we wobłuku roznošowanja, njewobsteji narok na dodawanje časopisa. Při njewuchadźenju elektroniskeho wudaća Rz online na zakładźe mylenjow w syći internetneho poskićowarja kaž tež w padźe wyšeje mocy njewobsteji narok na wukon, na zarunanje škody abo zniženje woteběranskeje płaćizny.

11. Wabjenske přiłohi

Přiłohi a prospekty su wobstatk časopisa a njehodźa so w jednotliwych wudaćach wuwostajić.

12. Wosebitosće digitalneho poskitka Rozhlad online

12.1. Wotzamknjenje zrěčenja

Abonentske zrěčenje wo wužiwanju Rozhlada online wotzamknje so, hdyž sćele skazar wupjelnjeny online-formular přez internet naLudowe nakładnistwo Domowina tzwr a hdyž jemu Ludowe nakładnistwo Domowina na to online-přistup zmóžni. Winowatosć zapłaćenja nastanje z přichodnym połnym měsacom.

12.2. Prawo na přistup

Prawo na přistup płaći jeničce za abonenta wosobinsce a za z nim trajnje w samsnej domjacnosći žiwych swójbnych. Woni nimaja přistupne daty (wužiwanske mjeno/klučowe hesło) dale dawać a maja je před znjewužiwanjom škitać.

12.3. Wužiwanske prawa

Abonent je woprawnjeny, online přistupny přinošk za priwatne zaměry wužiwać a jón do dźěłoweho składa swojeho ličaka kopěrować. Wón smě přinošk jeničce za priwatne zaměry resp. za swójsku informaciju rozmnožić (na př. jón wućišćeć). Při tym njesmědźa so copyright-podaća kaž awtorske mjena wotstronić.Archiwowanje je jenož dowolene, słuži-li archiw jeničce priwatnym a internym zaměram abonenta. Njesmě k žanomu dalšemu wužiwanju dóńć. Kóždemu dalšemu wužiwanju dyrbi Ludowe nakładnistwo Domowina do toho pisomnje přihłosować.

 

13. Datowy škit

Ludowe nakładnistwo Domowina předźěłuje wosobinske daty jenož při rjadowanju a wotličenju skazankow a abonementow w šěršim zmysle, za připósłanje skazanych informaciskich materialijow kaž tež při internetnych wustupach we wobłuku wozjewjenja k škitej datow, kotrež sej tam wotwołać móžeće. To wopřijimuje wosebje kontaktne, skazanske a zličbowanske daty. Daty zběramy direktnje pola skazarja resp. abonenta. Wuwzaće je podaće cuzeje dodawanskeje adresy na př. we wobłuku darneho abonementa.

Zezběrane daty składujemy w našich datowych bankach. Hasnjenje hižo njetrěbnych datow stawa so po w datym padźe zakonsce předpisanym času.

Dalše wužiwanje zezběranych datow, na př. za wabjenje, njestawa so bjez dowolnosće skazarja. Ludowe nakładnistwo Domowina smě adresowe daty (tež e-mailowe adresy, nic pak telefoniske čisła) wužiwać, zo by so za dowolnosću prašało. Podata dowolnosć smě so kóždy čas z jednorej zdźělenku na nakładnistwo (hlej wupowědźenje abonementa) cofnyć.

Maće-li dalše prašenja k datowemu škitej, směće so rady tež na našeho datoškitneho zamołwiteho (Drježdźanski institut za datowy škit, Palaisowe naměsto 3, 01097 Drježdźany) wobroćić. Waša naležnosć wobdźěłuje so dowěrliwje.

14. Zaručenje

Płaći zakonske prawo wo rukowanju při njedostatkach.

15. Nałožujomne prawo a sudniske městno

Płaći prawo Zwjazkoweje republiki Němskeje, wuzamknjene je kupne prawo UN. Je-li skazar překupc abo juristiska wosoba zjawneho prawa, je sudniske městno za wšitke ze zrěčenja wuchadźace rozestajenja bjezwuwzaćnje za naše firmowe sydło Budyšin (Bautzen) přisłušne sudnistwo.