Nazymska impresija z Nukničanskeje skały. Foto: Hańžka Wjeselic, 2019

1.10. | 15 hodź.

Komorny koncert hudźbnikow Ronald Hein a Hiroto Saigusa »Puće a zetkawanja – Wege und Begegnungen« w swjedźenskej žurli Serbskeho muzeja w Budyšinje

02.10./09.10./16.10/23.10. | 19 - 22 góź.

Rejowaŕska źěłaŕnja »Rejowaŕski dom Łužyca«, pónjeźelego w Meldevilla na droze Augusta Bebela 24 w Chóśebuzu

3.10. | 18 hodź.

Premjera fotoweho zwjazka »Ducy domoj – Unterwegs nach Hause« Jürgena Maćija w Lichańskim hrodźe

03.10. | 17 - 19 hodź.

Sinfoniski koncert w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu

05.10. | 14.00 hodź.

Institut za sorabistiku přeprosy na zahajenje semestra, powitanje nowačkow a tradicionelne twarjenje hodźinskeho plana (Uni. w Lipsku, DWC, H1 2.16)

až do 13.10. | 10 góź.

Wustajeńca »Serbske žywjenje w Drjenowje« w chóśebuskem Serbskem domje

14.10. | 19:30 - 21 hodź.

Čitanje w Serbskim ludowym ansamblu w serbskej rěči »Prjedy hač woteńdźeš«

14.10. | 18 hodź.

Komedija »Piwo« w Haslowskej korčmje w hornjoserbskej rěči, simultane tołmačenje do něm­činy

hač do 22.10. | 10 - 18 hodź.

Wustajeńca »Čej᾿ da sy?«, wjace informacijow w Budyskim Serbskim muzeju

hač do 30.11.

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta w Žitawje: »Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918«. Měsnosć: Wysoka šula Žitawa/Zhorjelc, Theodora Körnerowa aleja 8, 02763 Žitawa, Dom Pětra Dietricha (Peter-Dietrich-Haus), foyer. Wysoka šula změje wšě­dnje wočinjene.

▶ Rewitalizaciski projekt Zorja jo se zachopił

W Dešnje w tak pomjenjonem »rěcnem gnězdźe« na Depšćańskej nr. 26 pśed wěcej ako 100 zajmcami jo wjednik a sobuzałožaŕ inowatiwneje imersije za dorosćonych we Łužycy Maximilian Hassatzky swětosnje wóznamjenił 1. septembra zachopjeńk imersiwnego projekta za dorosćonych »Zorja«. Pśibytne gósći, wobźělniki projekta Zorja a jich ceptarje a ceptaŕki, wejsanarje, zastupniki wšakich (serbskich) institucijow a druge zajmce su se mógli woglědaś wuwucowaŕnju, kuchnju a běrow domu na starem burskem dwórje, źož se dorosćone młodostne pilnuju, swóje znaśa serbskeje rěcy perfekcioněrowaś. Źaseś mjasecow, pěś dnjow na tyźeń a šesć góźinow na źeń budu wobźělniki a wobźělnice z wósebneju imersiwneju metodu za dorosćonych serbski wuknuś, budu se ze serbskeju kulturu zaběraś­ a se na ekskursije do Łu­žyce pódaś. Wuboka jim rěcne mentory stoje. Licba­ wobźělnikow jo do­gromady 12.

▶ Přeprošenje na Maćičnu akademiju

Po přestawce korony dla přeprošuje stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje zaso na swoje zjawne přednoški.

Na žurli Serbskeho domu w Budyšinje přednošuje štwórtk, 19. oktobra 2023,

Serbska protyka za lěto 2024 wabi čitarstwo do čitanja wěnujo so w praktiskej rubrice hojenju a lěkarstwu, we hłownym dźělu jutram, do- a pojutrownym přihotam a nadawkam, hlada kucharce a šwalči přez ramjo, wěnuje so křižerskej bitwje a křižerskim dopomnjenkam, a nazhonjenjam, a wězo poda so dale do dalokeho swěta. Pětr Dźisławk je praktisku rubriku napisał a da krótki dohlad do wěstych chorosćow, kak mamy z nimi wobchadźeć, što pomha abo rozłožuje wšelake wobroty a procesy. Z kolesom k mróčelakam abo na slědach Honeckera, chěže w alpskim stilu wosrjedź Čěskeje abo naša kupjel w Kozarcach – to su jenož někotre dalše wubrane zajimawostki a hesła z noweje Serbskeje protyki. Dajće so překwapić!

Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady pśewóźuju serbske kśesćijany pśez cełe lěto.

Ekumeniska źěłowa kupka za cytanje Biblije jo wubrała za 2024 ako gronko lěta jadnu sadu z lista Pawoła na Korintarjow: »Daś se stanu wšykne waše wěcy w lubosći.« Źo wó zakład našogo žywjenja: lubosć Boga. A wóna jo nam pódarjona. Bogu źěk dychamy mimo togo, až pśecej se pśedewześ musymy. Ale tyjo, raz wob źeń se wuwědobniś, až jo dar.

Gronka su kaž wědobne dłymoke zadychanje, kenž nam groni: Ty sy wót Boga lubowany, z kóžu a kósmu, ze zamóžnosćami a słabosćami. Móžoš tu lubosć kuždy źeń dalej dawaś.

Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – přewodźuja serbske křesćanske swójby přez lěto. Najnowše wudaće nětko Ludowym nakładnistwje Domowina předleži.

Za lěto 2024 je Ekumeniske zjednoćenstwo za čitanje biblije sadu »Wšitko, štož činiće, njech so stanje z lubosću« z lista na Korintiskich jako lětne hesło wuzwoliło. Japoštoł Pawoł skedźbni čitarja na kóncu swojeho lista hišće raz na tutu najwažnišu próstwu. Je to naročne słowo. Móhło kóždy dźeń lěta jako hesło stać, wšako wšědnych wužadanjach nichtó nuzu nima. Zešiwk předleži jako zhroma­dne wudaće ze Serbskim ewangelskim towarstwom.

Pisany miks temow, kaž hudźba, sport, konkurenca, lubosć, přećelstwo, sony abo mobbing ‒ to wočakuje młodych čitarjow wot 12 lět w runje wušłej antologij »Prěni raz«, kiž předleži w Ludowym nakładnistwje Domowina. Dźesać nowych powědkow z pjera načasnych serbskich awtorow wěnuja so dožiwjenjam a dóńtam młodych ludźi. Hdyž sej woni potajnstwa žiwjenja wotkrywaja, je to z mnoho »prěnimi razami«, z někotrejžkuli překwapjenku, ale tež z njewěstosću a přesłapjenjom zwjazane.

Knižna premjera

6.10.2023, 20.00 hodź., Młodźinski klub Worklecy

W Lipšćanskim nakładnistwje poetenladen je spočatk septembra wušła němskorěčna zběrka z basnjemi Měrany Cušcyneje pod titulom »innen bröckelt die unerhörte schicht«. W njej rozestaja so awtorka z prašenjom, što je so pozhubiło abo što hrozy so pozhubjeć. Zdobom wobkedźbuje wšědne situacije w susodstwje serbskeje a němskeje rěče runje tak kaž njewšědne wosebitosće w dwurěčnosći. Na wjacezmyslne a humorne wašnje sej basnica z rěču hrajka a słowa do překwapjacych zwiskow staja. Zapřijate su do tuteje zběrki tež někotre serbskorěčne basnje.

02.09. | 15 - 20 hodź.

Drastiwal – drastwowy swěźeń – Jubilej 50 lět w dešańskem muzeju: 40 lět Domowniski muzej plus 10 lět muzej »Stary lud«.

03.09. | 15 - 16 hodź.

Pśednosk wó žywjenju a stat­ko­wanju fararja B. ­Šwjele ku góźbje 150. narodnego dnja (dermotny zastup) w dešańskem muzeju

08.-10.09 | 18 hodź.

Molerska dźěłarnička »Dwórnišćo pisanosće« pod nawodom wuměłče M. Nageloweje w Dwórnišću inkluzije w Ra­dworju. Informacije a přizjewjenje: projektowa managerka Domowiny Rejzka Krüge­rowa tel. 03591/ 550291,

15.09. | 19:30 - 21:30 hodź.

Oratorium »Wójna | a | ... « w SLA w Budyšinje

24.09 | 15 – 17 góź.

Wustajeńca «Žeńske, maśerje, bogowki» w Domowniskem mu­zeju w Dešnje (dermotny zastup)

30.09. | 9 - 12 hodź.

Dźěćace-čaporowe wiki w Smjerdźečanskim kulturnym domje (darmotny zastup)

30.09 | 11-17 hodź.

Kóńc sezony we wobłuku muzeuma­ »Stary lud« w Dešnje – rucni­karje a wójaki su we jsy žywe, nježli až se cuze wójaki pśibli­žyju ...

1.10. 15 hodź.

Komorny koncert hudźbnikow Ronald Hein a Hiroto Saigusa »Puće a zetkawanja – Wege und Begegnungen« na swjedźenskej žurli Serbskeho muzeja w Bu­dyšinje

3.10. | 18 hodź.

Premjera »Ducy domoj – Unterwegs nach Hause« w Hrodźe Lichań

Až do 13.10. | 10 góź.

Wustajeńca »Serbske žywjenje w Drjenowje« (dermotny zastup­)

▶ Halina Barań – spisowaćelka z pólskeje Bogatynje

Dnja 19. junija wobdźělichu so šulerjo Bogatynskeje šule na čitanju w Bogatynskej bibliotece Pólskich lawreatow Nobeloweho myta, kotrež bu najnowšej knize Bogatynskeje spisowaćelki Haliny Barań wěnowana. Roman «Łužica moja lubosć» je dźěl trilogije, kiž wosud wusahowacych łužiskich wosobinow rysuje. Tónraz předstaja so fiktiwna biografija Jana A. Smolerja – hornjoserbskeho spisowaćela, nakładnika a nawjedowarja serbskeho narodneho wozrodźenja w 19. lětstotku. Wobdźělnicy připosłuchachu kedźbliwje a ze zajimom fragmentam romana, kotrež předčitachu studenća fakulty M. Skłodowska-Curie w Bogatyniji. Po tym je čiła rozmołwa slědowała, při kotrejž je awtorka na prašenja wotmołwjała. Čitanje bu z fotografiju zwěčnjene. Profesor Tomasz Jaworski wuzběhny, zo wobohaća dźěło Haliny Barań kulturu šlesko-łužiskeje namjezneje kónčiny a zo ma so wo nim před młodostnymi rozprawjeć. Profesor Dietrich Scholze-Šołta wobdźiwuje z Bogatynje pochadźacu spisowaćelku, kiž je, kaž zwěsći, jenička, kotraž so z łužisko-pólskimi temami zaběra.