stw., 30. nowember 2023

W medialnych kaž tež wědomostnych debatach wo wjesnych kónčinach namaka so zwobraznjenje romantizowaneje idyle versus dystopiske ...

stw., 30. nowember 2023

Rozmołwa ze Sabinu Jurasz, sobumějaŕku regionalneje modoweje źěłaŕnje drastwow z BeskidowSabina Jurasz, naroźona 1993; ...

stw., 30. nowember 2023

Oratorij »Žně« – jako wuraz dźaka ze sylnej symboliku»Wšitko ma swój čas...« – tuta žiwjenska mudrosć jewi so hižo w Starym ...

stw., 30. nowember 2023

Pohladnicy z drjewjanskimi kwasnymi drastami.Wot 2. a 3. septembra su w Kulowcowym muzeju w Lübelnje (Delnja Sakska) ...

stw., 30. nowember 2023

Nóhaj, dalša kniha wo wuchodnej Europje – tajka moja prěnja mysl, jakož wuhladach knihu prěni raz; a wosebje hladajo na to, zo njeje ...

stw., 30. nowember 2023

Najwažniši dźeń twojeho žiwjenja njebudźe tón, hdyž so zmandźeliš. Abo tón, hdyž swoje šulske zakónčenje, po kajkimž puću tež ...

stw., 30. nowember 2023

Poetiske dokumentyZnamjenity architekturny běrow spřihotowa wokoło lěta 2006 we Wienje za twarske předewzaće UNIVERSALE ...

stw., 30. nowember 2023

Kak pśidu źěry do twarožka? Wusćełanje z myšu w nimskej telewiziji móžo na to rědnje wótegroniś. Wóni se wuwijaju z pomocu ...

stw., 30. nowember 2023

Ženje njesteješe na Domowinskej politiskej agendźe, zo dźe wo kraj indigeneho serbskeho luda. Tola hižo basnik, publicist a katolski ...

stw., 30. nowember 2023

Nordrhein-Westfalska – gusece rejtowanje a »Hähneköppen«Teke w Nordrhein-Westfalskej dajo nałogi, kótarež su ...

stw., 30. nowember 2023

K wudaću časopisa Misionske PowěsćeSerbski předměrc so husto z hesłami romantika, rozswětlerstwo a słowjanska ...

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se