Měrćin Brycka

sobudźěłaćer Serbskeho kulturneho archiwa w Budyšinje

Jean Kudela, Bernard Lory (wud.) Le regard sur l’autre en Europe mediane, Paris: L’Harmattan, 2019, (rjad Inter-National), 282 str., 978-343-16251-5Zapřijeće »Europe médiane« hodźi so na prěni wid relatiwnje jasnje jako wuchodna srjedźna Europa přełožić, přesaha pak po woznamje płoninu, kotraž so z němskim zapřijećom Mitteleuropa rysuje. Europe médiane – to je pasmo krajow, kotrež saha wot Baltikuma hač k Balkanej a kotrež běše w stawiznach wot »ruskeho« a »němskeho« swěta wobmjezowane a wobliwowane. W knize »Le regard sur l’autre en Europe médiane« [Wid na druheho we wuchodnej srjedźnej Europje], wudatej wot Jeana Kudele a Bernarda Loryja, wužiwa so tele zapřijeće wulkomyslnje, na přikład stej Ukraina a samo Běłoruska zapřijatej, runje tak kaž Serbja.1 Hłowne prašenje knihi leži w tym, kak so (w nowšich stawiznach) ludy/narody w tutym rysowanym pasmje mjez sobu zaznawaja, widźa, posudźuja a kajke předstawy wot druheho wobsteja – abo hač docyła znajomosće a předstawy eksistuja. Za to su so wurězki z tekstow najwšelakorišeho razu zdźěla dosć znatych awtorow wupytali, do francošćiny přełožili a redigowali. Kniha rozdźěli so do třoch wotrězkow: 1. Doba wot 1920–1945 [Mjez wójnomaj a Druha swětowa wójna]2; 2. 1945–1989 [Zymna wójna] a 3. 1990 do přitomnosće [Postkomunizm].

Nadpisma su stajnje po samsnym mustru natwarjene, kaž na přikład »Un regard polonais sur la Lituanie« [Wěsty pólski wid na Litawsku], po formuli: wid z perspektiwy jednotliweje wosoby wěsteje narodnosće na wěsty kraj/lud). Po tym sćěhuje titul žórła, krótki zawod z informacijemi wo awtorje abo teksće. Zdźěla – drje tam, hdźež zezda so to trěbne być – su přidatne informacije jako nóžki podate. Wosebje za prěnju a druhu dobu namakamy tež wurězki tekstow serbskich awtorow, mjez druhim nazhonjenja Jurja Wićaza w Serbiskej a Bołharskej (Z Kamjenskim nosom). Měrćina Nowaka-Njechorńskeho (Mjez Wardanom a Jadranom; Bołharske podlěćo) runje tak cituja kaž Jurja Brězana (Ohne Paß und Zoll), kotrehož Stil so samo w francoskim přełožku wot druhich serbskich awtorow wotzběhuje. Wot Róže Chěžkec, pozdźišeje Domašcyneje, je so pólskich wojakow wopominaca baseń »Pomnik namołwja« wuzwoliła. Z nowšeho časa staj zastupjenaj Křesćan Krawc (Jónu je kónc sćerpliwosće) z dožiwjenjemi na Balkanje a Jěwa-Marja Čornakec w zwisku z němsko-serbskim poměrom (Kastanija).

Wuskutki lěta 1968 za Institut za serbski ludospyt (3)

Pod zapřijećom »Praske nalěćo« hodźi so we wuskim zmysle cyłk wšelakich zapo­čatych reformow zjimać, kotrež slědo­wachu powołanju Alexandra Dubčeka za prěnjeho sekretara Komuni­stiskeje strony Čěskosłowakskeje KSČ (4.1.1968) a kotrež wšelake politiske a hospodarske wobłuki wobwliwowachu. W šěršim zmysle wopisuje tute zapři­jeće tež cyłk towaršnostnych zjawow w ČSSR, kiž bě z naspomnjenymi reformami zwjazany, kaž na přikład rosća­ca wotewrjenosć na polu kultury a medijow.

Korjenje tutych reformow sahaja wróćo hač do zažnych 1960tych lět a zwi­suja zdźěla tež z narodnostnymi žadanjemi wosebje Słowakow w ČSSR. W běhu prěnjeho połlěta 1968 pak so w přiběracej měrje ćišć přećiwo reformam wukonješe. Wjednistwa statow Waršawskeho pakta, wosebje tež NDR, so móžneho wupřestrěća tajkich idejow w swojich krajach bojachu, tuž politisku situaciju we wosebitej měrje wobkedźbowachu. W nocy na 21. awgust 1968 pochodowachu jednotki wójskow Waršawskeho pakta do ČSSR, wobdźělene běchu jednotki z Bołharskeje, Pólskeje a Madźarskeje. Z tym zadusychu so sony wo reformujomnosći komunizma.