Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady pśewóźuju serbske kśesćijany pśez cełe lěto.

Ekumeniska źěłowa kupka za cytanje Biblije jo wubrała za 2024 ako gronko lěta jadnu sadu z lista Pawoła na Korintarjow: »Daś se stanu wšykne waše wěcy w lubosći.« Źo wó zakład našogo žywjenja: lubosć Boga. A wóna jo nam pódarjona. Bogu źěk dychamy mimo togo, až pśecej se pśedewześ musymy. Ale tyjo, raz wob źeń se wuwědobniś, až jo dar.

Gronka su kaž wědobne dłymoke zadychanje, kenž nam groni: Ty sy wót Boga lubowany, z kóžu a kósmu, ze zamóžnosćami a słabosćami. Móžoš tu lubosć kuždy źeń dalej dawaś.

Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – přewodźuja serbske křesćanske swójby přez lěto. Najnowše wudaće nětko Ludowym nakładnistwje Domowina předleži.

Za lěto 2024 je Ekumeniske zjednoćenstwo za čitanje biblije sadu »Wšitko, štož činiće, njech so stanje z lubosću« z lista na Korintiskich jako lětne hesło wuzwoliło. Japoštoł Pawoł skedźbni čitarja na kóncu swojeho lista hišće raz na tutu najwažnišu próstwu. Je to naročne słowo. Móhło kóždy dźeń lěta jako hesło stać, wšako wšědnych wužadanjach nichtó nuzu nima. Zešiwk předleži jako zhroma­dne wudaće ze Serbskim ewangelskim towarstwom.

Pisany miks temow, kaž hudźba, sport, konkurenca, lubosć, přećelstwo, sony abo mobbing ‒ to wočakuje młodych čitarjow wot 12 lět w runje wušłej antologij »Prěni raz«, kiž předleži w Ludowym nakładnistwje Domowina. Dźesać nowych powědkow z pjera načasnych serbskich awtorow wěnuja so dožiwjenjam a dóńtam młodych ludźi. Hdyž sej woni potajnstwa žiwjenja wotkrywaja, je to z mnoho »prěnimi razami«, z někotrejžkuli překwapjenku, ale tež z njewěstosću a přesłapjenjom zwjazane.

Knižna premjera

6.10.2023, 20.00 hodź., Młodźinski klub Worklecy

W Lipšćanskim nakładnistwje poetenladen je spočatk septembra wušła němskorěčna zběrka z basnjemi Měrany Cušcyneje pod titulom »innen bröckelt die unerhörte schicht«. W njej rozestaja so awtorka z prašenjom, što je so pozhubiło abo što hrozy so pozhubjeć. Zdobom wobkedźbuje wšědne situacije w susodstwje serbskeje a němskeje rěče runje tak kaž njewšědne wosebitosće w dwurěčnosći. Na wjacezmyslne a humorne wašnje sej basnica z rěču hrajka a słowa do překwapjacych zwiskow staja. Zapřijate su do tuteje zběrki tež někotre serbskorěčne basnje.

02.09. | 15 - 20 hodź.

Drastiwal – drastwowy swěźeń – Jubilej 50 lět w dešańskem muzeju: 40 lět Domowniski muzej plus 10 lět muzej »Stary lud«.

03.09. | 15 - 16 hodź.

Pśednosk wó žywjenju a stat­ko­wanju fararja B. ­Šwjele ku góźbje 150. narodnego dnja (dermotny zastup) w dešańskem muzeju

08.-10.09 | 18 hodź.

Molerska dźěłarnička »Dwórnišćo pisanosće« pod nawodom wuměłče M. Nageloweje w Dwórnišću inkluzije w Ra­dworju. Informacije a přizjewjenje: projektowa managerka Domowiny Rejzka Krüge­rowa tel. 03591/ 550291,

15.09. | 19:30 - 21:30 hodź.

Oratorium »Wójna | a | ... « w SLA w Budyšinje

24.09 | 15 – 17 góź.

Wustajeńca «Žeńske, maśerje, bogowki» w Domowniskem mu­zeju w Dešnje (dermotny zastup)

30.09. | 9 - 12 hodź.

Dźěćace-čaporowe wiki w Smjerdźečanskim kulturnym domje (darmotny zastup)

30.09 | 11-17 hodź.

Kóńc sezony we wobłuku muzeuma­ »Stary lud« w Dešnje – rucni­karje a wójaki su we jsy žywe, nježli až se cuze wójaki pśibli­žyju ...

1.10. 15 hodź.

Komorny koncert hudźbnikow Ronald Hein a Hiroto Saigusa »Puće a zetkawanja – Wege und Begegnungen« na swjedźenskej žurli Serbskeho muzeja w Bu­dyšinje

3.10. | 18 hodź.

Premjera »Ducy domoj – Unterwegs nach Hause« w Hrodźe Lichań

Až do 13.10. | 10 góź.

Wustajeńca »Serbske žywjenje w Drjenowje« (dermotny zastup­)

▶ Halina Barań – spisowaćelka z pólskeje Bogatynje

Dnja 19. junija wobdźělichu so šulerjo Bogatynskeje šule na čitanju w Bogatynskej bibliotece Pólskich lawreatow Nobeloweho myta, kotrež bu najnowšej knize Bogatynskeje spisowaćelki Haliny Barań wěnowana. Roman «Łužica moja lubosć» je dźěl trilogije, kiž wosud wusahowacych łužiskich wosobinow rysuje. Tónraz předstaja so fiktiwna biografija Jana A. Smolerja – hornjoserbskeho spisowaćela, nakładnika a nawjedowarja serbskeho narodneho wozrodźenja w 19. lětstotku. Wobdźělnicy připosłuchachu kedźbliwje a ze zajimom fragmentam romana, kotrež předčitachu studenća fakulty M. Skłodowska-Curie w Bogatyniji. Po tym je čiła rozmołwa slědowała, při kotrejž je awtorka na prašenja wotmołwjała. Čitanje bu z fotografiju zwěčnjene. Profesor Tomasz Jaworski wuzběhny, zo wobohaća dźěło Haliny Barań kulturu šlesko-łužiskeje namjezneje kónčiny a zo ma so wo nim před młodostnymi rozprawjeć. Profesor Dietrich Scholze-Šołta wobdźiwuje z Bogatynje pochadźacu spisowaćelku, kiž je, kaž zwěsći, jenička, kotraž so z łužisko-pólskimi temami zaběra.

Viktor Zakar – Drastwu z módrych kwětkow a pisany nagłowny wěnk na śěle janskego rejtarja wuplasć jo wjelike wupominanje w górucem wjedrje.

Janske rejtowanje pśiśěgujo hyšći ­źinsa wjele zajmcow do Kózlego. Ten ­jadnorazny nałožk jo se lětosa 18. junija wótměł.

Tutón wobraz sym za swoju wnučku namolowała. Při tym saham do swojich systemowych figurow wróćo a dam jim zhromadnje přez wichor barbow rejować. Runje tak kaž citaty słónca a njebja, su rejowarjo so pohibowace dypki zakótwjenja we wichorje barbow.

(Wšo dalše rady wšěm tym přewostajam, kotřiž sej wobraz wobhladaju.)

NAŠ TITULNY WOBRAZ:

Maja Nagelowa – »We wichorje«, 2018, wolij na płatnje, 70×50 cm

01.07 | 20.30 hodź.

Hudźbny swjedźeń Smochćicy –

Pólske nocy. Serbski ludowy ansambl (SLA) a Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena wuhotujetej kóždolětnje »Hudźbny swjedźeń Smoch­ćicy«. Na wječorach předstaja twórby reprezentatiwnych komponistow woneho kraja.

22.04. do 21.07. |

10.00 – 16.30 góź.

Fotowa wustajeńca w chóśebuskem Serbskem domje – »wósobny glěd – mjazy strukturu a iluziju«

06.-09.07. | 18 hodź.

Mjezynarodny folklorny festiwal Łužica w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach

22.07. | 11-15 góź.

Temowy kóńc tyźenja w muzeju pód gołym njebjom »Stary lud« w Dešnje

až do 28.7

Wustajeńca »Sajźby. Blechenowa Italska a fotografiske krajiny Gurskego, Kläbera a Maćija« w groźe w Rogeńcu

19.08. | 11-15 góź.

Temowy kóńc tyźenja w muzeju pód gołym njebjom »Stary lud«

hač do 23.08.

Wustajeńca »Sajźby. Blechenowa Italska a fotografiske krajiny Gurskego, Kläbera a Maćija« w groźe w Rogeńcu

hač do 23.08.

Wosebita wustajeńca »Wo ćišć. Našočasna ćišćana grafika ze Sakskeje a z Łužicy« mjez druhim z twórbami Maje Nageloweje, Angele Hampel a Borbory Wiesnerec w Kulturnohistoriskim muzeju Zhorjelskich zběrkow Kaisertrutz

25.08 | 17.00 góź

Finisaža z cytanim a muziku we Wuměłstwowej hali Łužyca w Chóśebuzu. Kooperacija z LND, ZSW, rbb-serbske wusćełanje: Muzejopedagogiske póbitowanje: »Jan Buk digi­talnje«

▶ Wjeźenje pó wustajeńcy k wuměłstwu Jana Buka ze Stephanom Kaiserom

8. a 9. junija jo se w ramiku wustajeńce «Serbski mólaŕ Jan Buk Wšykno jo krajina/Alles ist Landschaft» wótměło wjeźenje ze chóśebuskim wuměłcom Stephanom Kaiserom. Kaiser jo Jana Buka w běgu jogo cłonkojstwa w źěłowem kole serbskich twórjecych wuměłcow póznał. Na wjeźenju 8.

junija jo se wobźěliło 8, na drugim wjeźenju 9 zajmcow.

▶ Rěčny aktiwizm jako tema wustajeńcy

Wustajeńca »Čej da sy?« Budyskeho Serbskeho muzeja (14.5.-22.10.2023) Foto: Serbski muzejSydom symboliskich a tematiskich wrotow wjedu po wustajeńcy, kotrež na prašenje »Čej´ da sy?« wotmołwu dać móža. Swójska maćeršćina, křesćanska wěra, tradicije kaž tež zhromadnosć tworja wažne stołpy katolskich Serbow. Tola tež w domiznje so swět dale wjerći, wjele je dźensa indiwidualniše hač před sto lětami. Kak su so žiwjenske poměry a wašnja změnili, so tu pokazuje. Na zakładźe symboliskich objektow, fotow, widejow a hrow je wopyt wustajeńcy aktiwny a pohnuwa k přemyslowanju. W prěnim měsacu wobhlada sej wustajeńcu hižo 1.700 ludźi. Dnja 18. junija přidružitej so dalšej modulaj wustajeńcy - pućowaca fotowa prezentacija »PRISMA. Žiwjenje při Klóšterskej wodźe« a přewodna kniha LND. Pisany přewodny program wustajeńcy »Čej´da sy?« chce temu na wšelakore wašnje w Budyšinje a w katolskej Hornjej Łužicy zbližić.

▶ Žandojske literarne wótpołdnjo