02.09. | 15 - 20 hodź.

Drastiwal – drastwowy swěźeń – Jubilej 50 lět w dešańskem muzeju: 40 lět Domowniski muzej plus 10 lět muzej »Stary lud«.

03.09. | 15 - 16 hodź.

Pśednosk wó žywjenju a stat­ko­wanju fararja B. ­Šwjele ku góźbje 150. narodnego dnja (dermotny zastup) w dešańskem muzeju

08.-10.09 | 18 hodź.

Molerska dźěłarnička »Dwórnišćo pisanosće« pod nawodom wuměłče M. Nageloweje w Dwórnišću inkluzije w Ra­dworju. Informacije a přizjewjenje: projektowa managerka Domowiny Rejzka Krüge­rowa tel. 03591/ 550291,

15.09. | 19:30 - 21:30 hodź.

Oratorium »Wójna | a | ... « w SLA w Budyšinje

24.09 | 15 – 17 góź.

Wustajeńca «Žeńske, maśerje, bogowki» w Domowniskem mu­zeju w Dešnje (dermotny zastup)

30.09. | 9 - 12 hodź.

Dźěćace-čaporowe wiki w Smjerdźečanskim kulturnym domje (darmotny zastup)

30.09 | 11-17 hodź.

Kóńc sezony we wobłuku muzeuma­ »Stary lud« w Dešnje – rucni­karje a wójaki su we jsy žywe, nježli až se cuze wójaki pśibli­žyju ...

1.10. 15 hodź.

Komorny koncert hudźbnikow Ronald Hein a Hiroto Saigusa »Puće a zetkawanja – Wege und Begegnungen« na swjedźenskej žurli Serbskeho muzeja w Bu­dyšinje

3.10. | 18 hodź.

Premjera »Ducy domoj – Unterwegs nach Hause« w Hrodźe Lichań

Až do 13.10. | 10 góź.

Wustajeńca »Serbske žywjenje w Drjenowje« (dermotny zastup­)

▶ Halina Barań – spisowaćelka z pólskeje Bogatynje

Dnja 19. junija wobdźělichu so šulerjo Bogatynskeje šule na čitanju w Bogatynskej bibliotece Pólskich lawreatow Nobeloweho myta, kotrež bu najnowšej knize Bogatynskeje spisowaćelki Haliny Barań wěnowana. Roman «Łužica moja lubosć» je dźěl trilogije, kiž wosud wusahowacych łužiskich wosobinow rysuje. Tónraz předstaja so fiktiwna biografija Jana A. Smolerja – hornjoserbskeho spisowaćela, nakładnika a nawjedowarja serbskeho narodneho wozrodźenja w 19. lětstotku. Wobdźělnicy připosłuchachu kedźbliwje a ze zajimom fragmentam romana, kotrež předčitachu studenća fakulty M. Skłodowska-Curie w Bogatyniji. Po tym je čiła rozmołwa slědowała, při kotrejž je awtorka na prašenja wotmołwjała. Čitanje bu z fotografiju zwěčnjene. Profesor Tomasz Jaworski wuzběhny, zo wobohaća dźěło Haliny Barań kulturu šlesko-łužiskeje namjezneje kónčiny a zo ma so wo nim před młodostnymi rozprawjeć. Profesor Dietrich Scholze-Šołta wobdźiwuje z Bogatynje pochadźacu spisowaćelku, kiž je, kaž zwěsći, jenička, kotraž so z łužisko-pólskimi temami zaběra.

Viktor Zakar – Drastwu z módrych kwětkow a pisany nagłowny wěnk na śěle janskego rejtarja wuplasć jo wjelike wupominanje w górucem wjedrje.

Janske rejtowanje pśiśěgujo hyšći ­źinsa wjele zajmcow do Kózlego. Ten ­jadnorazny nałožk jo se lětosa 18. junija wótměł.

Tutón wobraz sym za swoju wnučku namolowała. Při tym saham do swojich systemowych figurow wróćo a dam jim zhromadnje přez wichor barbow rejować. Runje tak kaž citaty słónca a njebja, su rejowarjo so pohibowace dypki zakótwjenja we wichorje barbow.

(Wšo dalše rady wšěm tym přewostajam, kotřiž sej wobraz wobhladaju.)

NAŠ TITULNY WOBRAZ:

Maja Nagelowa – »We wichorje«, 2018, wolij na płatnje, 70×50 cm

01.07 | 20.30 hodź.

Hudźbny swjedźeń Smochćicy –

Pólske nocy. Serbski ludowy ansambl (SLA) a Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena wuhotujetej kóždolětnje »Hudźbny swjedźeń Smoch­ćicy«. Na wječorach předstaja twórby reprezentatiwnych komponistow woneho kraja.

22.04. do 21.07. |

10.00 – 16.30 góź.

Fotowa wustajeńca w chóśebuskem Serbskem domje – »wósobny glěd – mjazy strukturu a iluziju«

06.-09.07. | 18 hodź.

Mjezynarodny folklorny festiwal Łužica w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach

22.07. | 11-15 góź.

Temowy kóńc tyźenja w muzeju pód gołym njebjom »Stary lud« w Dešnje

až do 28.7

Wustajeńca »Sajźby. Blechenowa Italska a fotografiske krajiny Gurskego, Kläbera a Maćija« w groźe w Rogeńcu

19.08. | 11-15 góź.

Temowy kóńc tyźenja w muzeju pód gołym njebjom »Stary lud«

hač do 23.08.

Wustajeńca »Sajźby. Blechenowa Italska a fotografiske krajiny Gurskego, Kläbera a Maćija« w groźe w Rogeńcu

hač do 23.08.

Wosebita wustajeńca »Wo ćišć. Našočasna ćišćana grafika ze Sakskeje a z Łužicy« mjez druhim z twórbami Maje Nageloweje, Angele Hampel a Borbory Wiesnerec w Kulturnohistoriskim muzeju Zhorjelskich zběrkow Kaisertrutz

25.08 | 17.00 góź

Finisaža z cytanim a muziku we Wuměłstwowej hali Łužyca w Chóśebuzu. Kooperacija z LND, ZSW, rbb-serbske wusćełanje: Muzejopedagogiske póbitowanje: »Jan Buk digi­talnje«

▶ Wjeźenje pó wustajeńcy k wuměłstwu Jana Buka ze Stephanom Kaiserom

8. a 9. junija jo se w ramiku wustajeńce «Serbski mólaŕ Jan Buk Wšykno jo krajina/Alles ist Landschaft» wótměło wjeźenje ze chóśebuskim wuměłcom Stephanom Kaiserom. Kaiser jo Jana Buka w běgu jogo cłonkojstwa w źěłowem kole serbskich twórjecych wuměłcow póznał. Na wjeźenju 8.

junija jo se wobźěliło 8, na drugim wjeźenju 9 zajmcow.

▶ Rěčny aktiwizm jako tema wustajeńcy

Wustajeńca »Čej da sy?« Budyskeho Serbskeho muzeja (14.5.-22.10.2023) Foto: Serbski muzejSydom symboliskich a tematiskich wrotow wjedu po wustajeńcy, kotrež na prašenje »Čej´ da sy?« wotmołwu dać móža. Swójska maćeršćina, křesćanska wěra, tradicije kaž tež zhromadnosć tworja wažne stołpy katolskich Serbow. Tola tež w domiznje so swět dale wjerći, wjele je dźensa indiwidualniše hač před sto lětami. Kak su so žiwjenske poměry a wašnja změnili, so tu pokazuje. Na zakładźe symboliskich objektow, fotow, widejow a hrow je wopyt wustajeńcy aktiwny a pohnuwa k přemyslowanju. W prěnim měsacu wobhlada sej wustajeńcu hižo 1.700 ludźi. Dnja 18. junija přidružitej so dalšej modulaj wustajeńcy - pućowaca fotowa prezentacija »PRISMA. Žiwjenje při Klóšterskej wodźe« a přewodna kniha LND. Pisany přewodny program wustajeńcy »Čej´da sy?« chce temu na wšelakore wašnje w Budyšinje a w katolskej Hornjej Łužicy zbližić.

▶ Žandojske literarne wótpołdnjo

Viktor Zakar – Dwór dešańskeje kafejownje Liska njejo jano wót woglědarjow Dešna woblubowany. Teke bóśony maju how swójo gnězdo. Z bronzoweju medalju su Dešno za jogo wejsańske aktiwity na wuběźowanju wó Europske myto k wobnowjenju jsow 2022 pócesćili.

1\"/>

02.06. | 19:30 - 21 hodź.

KULTURNA ZAHRODA: Placebo Flamingo Drježdźanskemu trio je so w poslednich lětach wuspěšnje poradźiło, so wuměłsce wobkružować. 2012 dóńdźe k hudźbnemu »supergawej«. Po tutym transcendentnym podawku celebrěruje trio, nětko pod mjenom »Placebo Flamingo« prawidłownje wysokoenergetisku syntezu z funka, hiphopa, noweje a volxoweje abo ludoweje hudźby, rock´n rolla a samo jazza. Zarjadowanje wotměje so w Serbskim ludowym ansamblu w Budyšinje.

03.06 | 11.00 – 17.00 góź.

Wuměłstwowy festiwal w zagroźe – Wuměłce pód gołym njebjom. Wuměłce se prezentěruju pśed wócyma woglědowarjow ze swójimi źěłami w Domowniskem muzeju Dešno

08.06. | 18 hodź.

Psycholoinguistiske zakłady wjacerěčnosće: transformacija mytow k wukmanjenju,

přednošk Serbskeho instituta w Serbskim domje w Budyšinje

27.06 | 10.00 hodź.

ChOROwNjA abo »Cyły swět je jewišćo« – dźiwadłowy kruch Serbskeho młodźinskeho dźiwadła při NSLDź

22.04.2023 do 21.07.2023 | 10.00 – 16.30 góź.

Fotowa wustajeńca w chóśebuskem Serbskem domje – »wósobny glěd – mjazy strukturu a iluziju«

až do 28.7.

Wustajeńca »Sajźby. Blechenowa Italska a fotografiske krajiny Gurskego, Kläbera a Maćija« w groźe w Rogeńcu

▶ Pučowaca wustajeńca z hosćom w Kamjencu

Wosebita wustajeńca »Swoboda kiwa« Budyskeho Serbskeho muzeja, kotraž je nastała w kooperaciji ze wědomostnikami Serbskeho instituta, bu 31. měrca swjatočnje w Choćebuskim Serbskim muzeju wotewrjena, finisaža wotmě so 14. meje. Wot 31. meje pokazaja ju w Kamjenskej Haninej cyrkwi. Přehladka předstaja ludowe prócowanja Serbow mjez swětowymaj wójnomaj, mjeńšinowa politika za NRDski čas kaž tež aktualne wuwića Serbow.

▶ Socialna komedija pśedstajona

W hochoskem gósćeńcu Złoty plon jo pśedstajiło Nimsko-Serbske Ludowe źiwadło 15. apryla socialnu komediju »Piwo« w dolnoserbskej rěcy. Wěcej ako 70 luźi jo se woglědało tšojenje z pjera Mira Gavrana. Nana jo grał Torsten Schlosser a rolu syna jo pśewzeł Jurij Šiman. To piśe piwo ako symbol kontinuuma tšojenjow w žywjenju jo se wlakło pó cełem žywjenju nana a syna. »Piwo« jo NSLź pśedstajiło teke pón w Chóśebuzu a w Dešnje.

▶ Knigłowa premjera Pyšpot procha/ In Sand und Wolken geschrieben

W chóśebuskem Serbskem domje jo Jill-Francis Ketlicojc (Źilka) 27. apryla pśedstajiła swóje nowe knigły »Pyšpot procha. In Sand und Wolken geschrieben«, kótarež su njedawno wujšli pla Ludowego nakładnistwa Domowina. Pěśnasćo pśisłucharjow jo słuchało basni, rozgrono zagroniteje lektorki Janki Pötschkojc de Lévano ze Źilku wó jeje literariskem wuwiśu a muziku banda Kupazukow a Marion Kwicojc. Źilka jo wulicyła, až pišo basni w dolnoserbskej rěcy z duše a až se jej spódobaju zukowe graśa, kótarež nastawaju w serbskej rěcy pśi basnjenju.

Viktor Zakar – Keluch z lěta 1515 jo nejstaršy a nejdrogotnjejšy wuměłstwowy wuźěłk, kenž se chowa w brylandojskem groźe. Wón jo znank katolicizma w srjejźowěku a tradicije Johanitarjow. Wó tom wěcej zgónijoš we knigłach »Das Modell Friedland« wót Alfreda Rogana a Tobiasa Preßlera.