Jill-Francis Ketlicojc (Źilka)

sobuźěłaśeŕka Nowego Casnika

Šwarkajucy naglěd

Literarne teksty k twórbam Jana Buka

how šwarkaju barwy

how šwarkatej naźeja a póžedanje

pśichod a wótgłos zachadnosći

160 tonow brunice

šwarkaju njewiźone

naša energija

dawny wuglowy proch, něnt jasna wóda

pśidobytk, pśiwabjecy brjog, kamjenjate

abo wódnite póžedanje

mójej wócy cotej

źaržaś ten brjog

njewuglěda tak, až sam co wóstaś

kamjenje se rozběgnu, njamógu

swóje barwy źaržaś

te barwy šwarkaju

z fryšneju wódu, ako pśitšurajo

z Carnego Halštera

te kamjenje šwarkaju

jano njebjo se zda kšute

horicont jo śichy

abo wšykno tori?

wšykno co se rozběgnuś?

ten naglěd ga

jo rědny

 

našo wjelike wódychanišćo

za něnto a za

šwarkajucy pśichod

pśi wědobnosći kamjenjow

a z wótegronom wódy

a ja mam pšašanja

naźeje kśě zběžaś, něco

kšutego twóriś

krajina pó wudobywanju

brunice – raz UNESCO-swětowe derbstwo?

derbstwo ma

gódnotu, ma se

zdźaržaś, dej wjele

wulicowaś – w kótarej rěcy? –

dej wužytne byś

dej pokazaś do

pśichoda, teke do zachadnosći

pśi wědobnosći kamjenjow

a z wótegronom wódy

a mysli rozběgnu

bźez brjoga

Z mecha rosćo twójo woblico

Twójo žywjeńko

sejźi dłymoko

 

Pawki hajckaju twóje mysli

Casy samo myški

How jo swětašk mjerwjenja

a rypnjenja

a pyskanja

a lěbda sy ty cypała

 

Z mecha rosćo twójo woblico

Twójo wuměłstwo

cele śiche jo

 

Słyńcne pšugi tyju

Chrapki dešća ryju

źěrki do tebje

ale njemóle

zajtšna rosa

comne słowa

połnje je

 

Z mecha rosćo twójo woblico

A wjele paprośi jo wokoło

a to jo wšo

ŹILKA

wijata rostlina

wokoło mójogo spomnjeśa

how rosćo rědne zabyśe

późiwabnje kwiśece

žnějom wóne kwiśonki

łdzycki su to, basnicki

ale mimo wótgłosa

stawnje pśiběra ta tužyca

nima mysl nocy

mócnje na mnjo tłocy

za co zewšym něco twórim?

spice wogawy jan mólim

něco wopak gótujom

pśemało se procujom

z kwiśonkami cas jan pśebrojm

lěpjej, gaž do płodow zakłojm!

wótcakaś ja dejała drje zawěsće

nejwěcej rozrywajuce zacuśe

we źiwej wutšobje a pśekornej wóli

– te žni zdrjałeje bóli!

   ŹILKA

kótara warstwa mójogo wobraza

jo gótowa, jo dopołna?

póglědnjenje njedobywa se

pśez dłymi studnje, wóneje

nimeje studnje znamjenjow

bźez dna, bźez źaržawow

zacuwam proznosć, dal a dłym

w graśu z rědnym a tym žadliwym,

źož jo městno, kenž jo njeměstno,

zwenka casa, źož drje něco jo,

což łaka, grozy, póžera

słowa, crjowa, njesłowa

warstwy wobraza su zmjerwjone

wóznam něźi zwenka chowa se,

lěbda pśistupny dla sprošenja,

kenž se skšajźu rozwija

weto pišom, stajam znamjenja,

ak som w mjazybyśu pócrěła

ŹILKA