Ludmila Budarjowa

publicistka w Budyšinje

Njedawno je w Taiwanskej Narodnej centralnej uniwersiće wušła kniha z hłownymi přednoškami »Mjezynarodneje konferency wo rewitalizaciji rěče Hakka a mjeńšinowych rěčow«, kotraž přewjedźe so w stolicy Taipeh w decembrje 2018. Přeprosyłoj běštej Rada za naležnosće Hakka a Koleg za rěč Hakka a socialne wědomosće uniwersity. Na nimale 500 stronach su dokumentowane nazhonjenja referentow ze sydom krajow: katalanšćina w Španiskej, nižozemšćina w Belgiskej, rěč Samow w Finskej, ainu w Japanskej, bretonšćina we Francoskej, walizišćina we Wulkej Britaniskej a serbšćina w Němskej. Na konferency wobdźěli so něhdźe 200 zajimcow.

Knižne wozjewjenje »Dwurěčnje« wot spočatka Reprodukcija: L. Budarjowa

Profesorka na uniwersiće w Taipeh Fen-Fang Tsai je swoju disertaciju wo serbskich žonach napisała zaběra a so mjez druhim tež z posrědkowanjom mjeńšinowych rěčow. Při tutej składnosći je wona kontakty k něhdyšej předsydce Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmili Budarjowej nawjazała a ju jako referentku na mjenowanej konferency zdobyła. Dr. Cordula Ratajczakowa wobdźěli so jako hósć kongresa.