Slěpjańska burska drastwa. Swaŕba

artikl hódnoćić
(0 )
Pupki w swajbnej drastwje. Zběrka Edith Pjenkoweje. Foto: Justyna Michniuk Pupki w swajbnej drastwje. Zběrka Edith Pjenkoweje. Foto: Justyna Michniuk

Struktura publikacije

Publikacija rozrědujo se do 4 głownych kapitlow: zawod, elementy narodneje drastwy, woblekanje drastwy a pśidank. Pódkapitele zaběraju se z nałogami, tradicijami a pśiwěrami wokoło swajźby a z njeju zwězanymi wašnjami.

W pśidanku namakajomy wobšyrnu bibliografiju a nimsko-slěpjański słownik, kótaryž wólažcyjo orientaciju pśi lekturje wopisowanjow wšakorakich źělow drastwow ku swajźbje. Wabjece jo, až wopśimjejo edicija wjele carno-běłych reprodukcijow historiskich wobrazow ako teke wósebnje za toś te knigły mólowane barwne fotografije, kótarež pokazuju nadrobnje, kak maju se drastwy pšawje woblekaś. Wšakorake starstwa modelow pósrědniju knigłam awtentiskosć a lěpše pśedstajenje wó kompleksnem a cesto dosć komplicěrowanem nadawku, drastwu w regionje Slěpego pó tradiciji nosyś.

Zajmnej stej teke kapitel wó swajźbnych gercach a dudakach, bźez kótarychž njamóžo se pó słowje wótměś žedneje swajźby a žednogo pśiwitanja, a wobšyrny kapitel wó tak pomjenjonej twjelce, kótaraž jo w Ruskej a Ukrainje pitśku hynacej znata pód mjenim rusznik1. Źěkowano źěłoju a sobuźěłoju wjele luźi su knigły wuběrne žrědło wědy za pśiduce generacije a wobchowuju informacije pśed zabyśim, kótarež su se něga wót generacije ku generaciji, cesto jano wustnje, dalej dawali.

Galerija

 • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
 • dalši wobrazowy tekst (1):
 • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
 • dalši wobrazowy tekst (2):
 • dalši wobraz (3): dalši wobraz (3)
 • dalši wobrazowy tekst (3):
 • strDocId: d2fb9d5d b624 4439 bac0 bdeee14ce25b
 • kId:
 • headliner:
 • Sonderformat: Standard
Gelesen 467 mal Letzte Änderung am njedźela, 31 měrca 2024 23:59