Spominanje na dr. Tonija Bruka

artikel pógódnośiś
(0 )
Toni Bruk a Reiner Nagel při realizaciji filma wo Kašubach w sewjernej Pólskej, 1998. Wobraz swědči wo dobrym zhromadnym dźěle w SORABIJI, ale w přenjesenym zmysle tež wo nurjacym so čołmje nastupajo wobstaće a skutkowanje filmoweho studija.   Foto: Michael Börner Toni Bruk a Reiner Nagel při realizaciji filma wo Kašubach w sewjernej Pólskej, 1998. Wobraz swědči wo dobrym zhromadnym dźěle w SORABIJI, ale w přenjesenym zmysle tež wo nurjacym so čołmje nastupajo wobstaće a skutkowanje filmoweho studija. Foto: Michael Börner

»Te por hriwnow bychmoj z Bibianu po swjatoku rjadowałoj«, citat Tonija Bruka, 1999

Kaž husto w žiwjenju stawaja so wosebje zrudne wěcy we wokomikach, w kotrychž z nimi njeliču. Bych ze smjerću swojeje 100lětneje wowki ličił, kotraž je so z koronu inficěrowała, jako we Wojerowskej chorowni jeje tumor operowachu. Nic zo njeby mje smjerć mojeje wowki hnuła, ale naše wuměranje započina so z dnjom našeho poroda. Po dołhim žiwjenju z wjele dźěćimi, wnučkami a prawnučkami by směła w měrje woteńć. Wona pak, moja wowka, je wirus a tumor přetrała. W lěću budźe 101 lět stara.

Ze smjerću mojeho pućrubarja dr. Tonija Bruka njejsym ličił. A wona zlemi mje ćim bóle, dokelž sej myslu, zo bychmoj tutón puć dale hromadźe kročić móhłoj. Toni by mi hišće wjele powědać, rozkłasć a pokazać móhł. Młodźina pak chce samostatnje za pućemi pytać a ignoruje, zo su ći »stari« wjetšinu hižo dožiwili, zo móhli jej puće přikrótšić, jeli by jim młodźina kedźbliwišo připosłuchała.

Toni Bruk přistaji mje 1998 jako kameroweho asistenta, zamołwiteho za zwuk, techniku (wot bjezwědnych zwysoka jako nošer kablow pomjenowany), šofera, potajkim jako »hólca za wšitko« w filmowym studiju SORABIA. Běch wukubłany ćěsla, nachwatach runje maturu na wječornym gymnaziju a běch tohodla wšědnje wječor wot napoł šesćich do napoł jědnaćich w šuli, přetož mój cil běše medicinu studować. Jako ćěsla bě rozdźěl temperatury wot 40 stopjenjow mjez třěchu a šulskej ławku njeznjesliwy. Wusnych sej w běhu někotrych mjeńšin, tohodla so powołanja ćěsle wzdach.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • strDocId: 1aa8ca63 b45d 44df 9ccf dd05642ccc27
  • kId:
  • headliner:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 1220 mal Letzte Änderung am stwórtk, 01 apryl 2021 01:59