Trjebaja wjace serbskich politikarjow

artikl hódnoćić
(0 )

Lubi bratřa a sotry, w zwisku z trajacej strukturnej změnu a jeje wužadanjemi pytaja Serbja za móžnosćemi wliw wukonjeć a sej něšto za serbstwo wužebrić. Jedyn móžny, jara legalnje wupadacy puć je ćišć na politiku. Politikarjam maja so serbske problemy direktnje předstajić. Waha a wuznam tutych pro­blemow njetrjebatej so dale wopodstatnić, dokelž wěmy: Traj­ne in­formacisko-propagandowe wotwěsćenje našeje dźěławosće zmóžnja na wyšim stopnju tworjenje systema kadroweho kubłanja wot­powědnje potrjebam. Zo by tute prócowanja podpě­rała, organizuje a płaći Załožba za serbski błud wotnětka dalekubłanja na serbskeho politikarja. Klučowy element politiki su narěče, a štó je hač k wothło­sowanju přetraje. Njezabudźmy pak, zo dyrbi so jara dokładnje dozěrować. Za to zwučuje nětko česćelakoma młoda garda serbskich politi­karjow z uniwersalnym kodom po pólskim wašnju:

Uniwersalny kod za narěče

Zwjazuj někajke wuprajenje ze stołpika I z dalšimi z tamnych stołpikow (po šemje I-II-III-IV) a dóstanješ uniwersalny tekst. Móžnych kombinacijow je 10.000, štož dosaha za 40 hodźin narěčow.

 

I

II

III

IV

Lubi bratřa a sotry!

zwoprawdźenje nakres­lenych programowych nadawkow

nuzuje nas k analyzy

eksistowacych admini­straciskich a financnych wuměnjenjow.

Na druhim boku:

wobłuk a městno kubłanja kadrow

spjelnja bytostnu rólu při wuhotowanju

dalšich wuwićowych směrow.

Podobnje zwěsćamy:

stajny přirost mnó­stwa a wobłuk našeje aktiwity

wužada sprecizowanje a wopisowanje

systema powšitkowne­ho wobdźělenja.

Njezabudźmy pak:

aktualna organizaciska struktura

pomha při přihotowa­nju a zwoprawdźenju

stejišćow wobdźělni­kow napřećo stajenym nadawkam.

Tute wašnje je směro­dajne, přetož

nowy model organiza­ciskeje dźěławosće

zawěsća šěrokej skupinje wobdźělenje při wuhotowanju

nowych namjetow.

Praktika wšědneho dnja pokazuje:

dalše wuwiće wšelakich formow dźěławosće

spjelnja wažne nadawki při wudźěłanju

směrow pokročowace­ho wukubłanja.

Waha a wuznam tutych problemow njetrjebatej so dale wopodstatnić, dokelž wěmy:

trajne informacisko­ propagandowe wotwěsćenje našeje dźěławosće

zmóžnja na wyšim stopnju tworjenje

systema kadroweho kubłanja wotpowědnje potrjebam.

Po wšelakorych boha­tych nazhonjenjach, hodźi so rjec:

zmócnjenje a wuwiće strukturow

wuskutkuje připóznaće wahi

wotpowědnych wumě­njenjow za aktiwizo­wanje.

Prócowanje organiza­cije, a wosebje

konsultacija ze šěrokim aktiwom

předstaja zajimawy pospyt zwěsćenja

wuwićoweho modela

Naspomnjene idejowe předpokłady, a tohoru­nja

započatk powšitkow­neje akcije za tworjenje zakładow

ćehnje za sobu proces zawjedowanja a moder­nizowanja

formow skutkowanja.

 

z pólšćiny adaptował: REINHARDT MJECHKIWON

Galerija

Gelesen 1828 mal Letzte Änderung am wutora, 04 februara 2020 07:56