Damian Dyrlich

wučer za serbšćinu

Wino sylniše hač woda je,

to drje tež kóždy njepitk wě.

Wšak wukorjeni woda štomy,

a potorha najwjetše domy.

Tak prajće kak was zadźiwa,

zo tež mje wino powróća.

  DAMIAN DYRLICH

Křesćan Krawc Sej statok stajili, LND, Budyšin 2018, 200 str. 978-3-7420-2518-0, 19,90 €Kóždolětnje wozjewja Sakske krajne knježerstwo rozprawu wo stawje a wuwiću serbskeho luda. Tež Rěčny centrum Witaj tajku rozprawu wozjewi, koncentrujo so w njej na serbske šulstwo. Často hdy so při tym wosebje na ličby wažnosć kładźe, na ličbu serbskich šulerjow w maćernorěčnych a Witaj-rjadownjach, ličbu wučerjow, wysokosć přiražkow za serbske institucije, ličbu projektow serbskich towarstwow a wjele dalšich. Ličby skića pozdatnje objektiwny wid na naš swět, dokelž hodźi so z tym kompleksnosć na někotre ličby dele łamać. Ale hač nam špiheluja objektiwnu realitu, je prašomnje. To pokazuje so hižo w diwergěrowacym poměrje mjez bujnym hospodarskim wuwićom a niskej socialnej spokojnosću w našim kraju.

Abo: To pokazuje so hižo we wšědnej chwalbje wuwića a skutkowanja našeho luda přez nowiny. Hačrunjež ličby rěčnikow w samsnym času dale spaduja.