Denise Schallenkammer

wědomostnaUUVVsobudźěłaćerka a doktorandka při SerbskimUUVVinstituće w Budyšinje

Serbske filmowe tworjenje – wot ›narunanskeho koła‹ k ›gratej‹ serbskeje kultury?

Serbja a film

Jako započach so w ramiku swojeje disertacije z temu »Filmische Repräsentation(en) ethnischer Minderheiten. Ein Vergleich der Darstellung indigener Identität im Film auf (inter-)nationaler und europäischer Ebene« ze serbskimi filmowcami zaběrać, dyrbjach zwěsćić, zo njeeksistuje k tomu wjele wědomostnych žórłow. Konkretne naličenje serbskeho filmoweho herbstwa2 kaž tež nadrobne wobdźěłanje serbskich filmowych stawiznow nańdźeš po mojim měnjenju jenož podźělnje. Poměrnje zahe bu mi wědome, što móhli přičiny za to być:

Medij film zabra w serbskich stawiznach a serbskej kulturje skerje marginalnu rólu. Film bě w sćinje swojeju ›sotrow‹ tradicionalneho a ludoweho wuměłstwa dla materielnych a regionalnych wobmjezowanjow dołho »pjate koło při wozu«.3 Film rozprawja skerje wo kulturje, město toho zo twori sam kulturu, rozjasni slawist Walter Koschmal. Wón dokumentuje a přewozmje metakulturelnu funkciju, čehoždla je lědma wuměłsku samostatnosć docpěł, tak Koschmal dale.4 Tute powšitkowne přispomnjenje implikuje aspekt, kotryž je (sobu) zamołwity za ›njejasny‹ serbski filmowy stawiznopis.