Wozjewjenje wo škiće datow

Ludowe nakładnistwo Domowina tzwr předźěłuje – jako wudawaćel Rozhlada a jako wobhospodar tuteje web-strony – na wosobu so poćahowace daty za realizowanje abonementow nowiny a časopisow kaž tež probowych abonementow a při skazanju informaciskeho materiala. Wosobinske daty, wo kotrež na tutych stronach prosymy, wopřijeja mjeno, podaće kontakta kaž tež informacijow za wotličenje a realizowanje wašeje skazanki. Nimo toho zběramy a wužiwamy w trěbnym padźe dalše daty w ramiku tutoho wozjewjenja (na přikład protokolowanje).

Składujemy na wašu wosobu so poćahowace daty jenož, dalokož je to za realizowanje zrěčenja a wotličenje trěbne. Móžeće so za swojimi składowanymi wosobinskimi datami kóždy čas pod wobhonić. Tute daty so za wobdźěłanje nadawka, wotličenje a zličbowanje atd. w datowych bankach składuja.

Dalše wužiwanje požadanych datow, na přikład za wabjenje, njestawa so bjez dowolnosće wužiwarja/skazarja. Ludowe nakładnistwo Domowina móže adresowe daty (tež e-mailowu adresu, nic pak telefoniske čisła) wužiwać, zo by sej tutu dowolnosć wobstarało. Tule dowolnosć móžeće kóždy čas z jednorej zdźělenku nakładnistwu (hlej impresum) cofnyć.

Waše daty nikomu dalšemu njesposrědkujemy, chibazo mamy w jednotliwym padźe wotpowědnu prawnisku winowatosć. Nimo toho sposrědkujemy waše daty w trěbnym padźe posłužbarjam, je-li to za realizowanje zrěčenskeho poměra kaž tež za poskićenje našich słužbow trěbne.

Protokolowanje, cookieje und session-IDje

Hdyž so na našej stronje www.rozhlad.de rozhladujeće, so to na našim web-serweru protokoluje. Datum a čas, typ browsera a zawodny system wašeho ličaka kaž tež strony, kotrež wotwołaće, so registruja. Tute strony njemóžemy wěstej wosobje přirjadować. Daty njewjedźemy z dalšimi žórłami datow hromadźe. Zo by wopyt našeje web-strony atraktiwny był a so wužiwanje wěstych funkcijow zmóžniło, wužiwamy identifikatory (“session-IDje“), kiž so kóždemu wužiwarjej přirjaduja. Browser składuje identifikator w cookieju. Cookieje su małe dataje, kiž zmóžnjeja składowanje specifiskich, na wužiwany nastroj – na přikład PC, smartphone a podobne – so poćahowacych informacijow. Wotstronjenje cookiejow wotwisuje wot nastajenja wašeho browsera. Doporučamy wam, zo byšće w swojim browseru składowane cookieje prawidłownje hasnyli. Nimo toho móžeće zasadźenje cookiejow wowliwować. Wjetšina browserow ma opciju, z kotrejž so składowanje cookiejow wobmjezuje resp. kiž tomu zadźěwa. Ale skedźbnjamy na to, zo móže so wužiwanje a předewšěm komfort wužiwanja bjez cookiejow wobmjezować.

 

Google Analytics

Tuta web-strona wužiwa Google Analytics; to je analyzowanska słužba Google Inc. (“Google”) za web-strony. Google Analytics wužiwa tak mjenowane cookieje, potajkim tekstowe dataje, kotrež so na wašim ličaku składuja a kiž zmóžnjeja analyzu toho, kak web-stronu wužiwaće. Informacije, kotrež cookieje wo tym produkuja, kak tutu web-stronu wužiwaće, přenošuja so powšitkownje na Google-serwer w USA a so tam składuja. Na tutej web-stronje bu słužba Google Analytics wo kode ‘gat._anonymizeIp();’ rozšěrjena, zo by so anonymizowane zběranje IP-adresow zaručiło. Přez to Google wašu IP-adresu we wobłuku čłonskich statow EU abo w druhich partnerskich statach Zrěčenja wo europskim hospodarskim rumje najprjedy skrótši. Jenož we wuwzaćnych padach so dospołna IP-adresa Google-serwerej w USA sposrědkuje a so tam skrótši. W nadawku wobhospodarja tuteje web-strony budźe Google tute informacije wužiwać, zo by wuhódnoćił, kak web-stronu wužiwaće, zo by rozprawy wo aktiwitach na web-stronje zestajał a dalše z wužiwanjom web-strony a interneta zwjazane posłužby za wobhospodarja web-strony zdokonjał. Google tute informacije ewentualnje tež dalšim sposrědkuje, je-li to zakonsce předpisane a dalokož dalši tute daty w nadawku Google předźěłuja. Google njezwjaza we wobłuku Google Analytics wot wašeho browsera sposrědkowanu IP-adresu z dalšimi datami. Móžeće składowanju cookiejow zadźěwać, hdyž software swojeho browsera wotpowědnje nastajiće; skedźbnjamy pak was na to, zo w tutym padźe snano wšitke funkcije tuteje web-strony w cyłym wobjimje wužiwać njemóžeće. Nimo toho móžeće sposprědkowanju přez cookieje produkowanych datow koncernej Google a na waše wužiwanje tuteje web-strony so poćahowacych datow (inkl. wašeje IP-adresy) kaž tež tomu, zo Google tute daty wužiwa, z tym zadźěwać, zo sej pod slědowacym linkom poskićeny browser-plugin wotwołaće a jón instalujeće: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Browser-Add-on za deaktiwěrowanje Google Analytics je kompatibelny z Chrome, Internet Explorer 7 do 10, Safari, Firefox a Opera.

Alternatiwnje móžeće wužiwanje cookiejow přez dalšich poskićowarjow deaktiwizować, hdyž sej deaktiwěrowansku stronu Iniciatiwy za wobhospodarjenje syćow (Network Advertising Initiative) pod http://www.networkadvertising.org/choices/#completed wotwołaće a tam podate dalše informacije k opt-outej realizujeće.

Dalše informacije kaž tež wozjewjenje koncerna Google nastupajo škit datow namakaće pod: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de kaž tež pod http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Facebook

Tuta web-strona wužiwa social pluginy („pluginy“) socialneje syće facebook.com, kotruž wobhospodarja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Pluginy smy w zajimje našich wužiwarjow tak zapřijeli („shariff“), zo so waše daty za lěpši škit datow jenož potom na serwer socialneje syće přenjesu, hdyž na wotpowědny button kliknjeće. Hakle hdyž sće tomu z kliknjenjom přihłosowali, nastanje zwisk k wotpowědnemu serwerej, kotremuž so daty – wotpowědnje wuměnjenjam za wužiwanje socialneje syće – potom sposrědkuja.

Tohodla nimamy wliwa na wobjim datow, kotrež Facebook zběra, a informujemy tuž wotpowědnje našemu stawej informacijow:

Z kliknjenjom buttona dóstanje Facebook informaciju, zo sće wotpowědnu stronu poskitka wotwołali. Při tym móža so daty wo wopytanych web-stronach, datumje, času kaž tež dalše na browser so poćahowace daty (na přikład IP-adresa, typ browsera, zawodny system) zběrać a składować. Sće-li so na Facebooku zalogowali, móže Facebook nimo toho hišće dalše informacije dóstać a dalše cookieje składować. W tutym zwisku móže k přirjadowanju datow k wašemu Facebook-kontu dóńć. Tuž wam doporučamy, zo byšće so do wopyta našeje web-strony z wašeho konta wulogowali.

Kaž Facebook sam informuje, wón daty za 90 dnjow anonymizuje, tak zo so z wami wjace do zwiska stajić njehodźa, abo je hasnje. 

Zaměr a wobjim zběranja datow a dalše předźěłanje a wužiwanje datow ze stron Facebooka kaž tež wotpowědne prawa a móžnosće nastajenja ličaka za škit priwatneje sfery wužiwarjow zhoniće z pokiwow Facebooka wo škiće datow: https://www.facebook.com/about/privacy/. (Prošu wobkedźbujće, zo móža so postajenja wo škiće datow dla rozšěrjenja funkcionalitow socialnych pluginow stajnje aktualizować abo změnić.)

Waše prawa nastupajo datowy škit

Maće prawo zhonić, kotre na wašu wosobu so poćahowace daty pola nas předźěłujemy. W datym padźe maće prawo, daty dać sporjedźeć, hasnyć, předźěłanje wobmjezować, jemu znapřećiwić kaž tež prawo, swoje wosobinske daty přenjesć dać a so na dohladowanskim zarjedźe hóršić.

Maće-li prašenja k datowemu škitej, móžeće so rady kóždy čas na zamołwiteho za škit datow w našim zawodźe (Drježdźanski institut za škit datow, Hospitalowa 4, 01097 Drježdźany, tel.: 0351 / 655 772 0, mail: ) wobroćić.