Zjawne Wupisanje dźěłoweho městna

 

Wy pytaće nowe wužadanje z perspektiwu w naročnym powołanju?

 

W Ludowym nakładnistwje Domowina ma so dźěłowe městno

 

redaktora kulturneho časopisa Rozhlad (m/ž/d)

 

wot 1. apryla 2020 znowa wobsadźić.

 

Was wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću, ze mzdu po płaćiwym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin.

 

Wy maće

·        wotzamknjeny wysokošulski studij na polu sorabistiki abo duchownych wědomosćow

·        jara dobre znajomosće serbskeje literatury, kultury a serbskich stawiznow

·        jara dobre pisomne a ertne znajomosće hornjoserbskeje rěče, dobre znajomosće dalšeje słowjanskeje rěče kaž tež jendźelšćiny

·        dobre znajomosće redakciskeho dźěła, nowych medijow a awtorskich prawow

·        zawodnohospodarske myslenje a jednanje

·        swójsku iniciatiwu, dobre organizatoriske kmanosće, dźěłaće samostatnje a sće fleksibelna/y

 

Jeli Was

redakciske dźěło wot wuwiwanja hač k hotowemu časopisej a wužadanje na polu nowych medijow zajimuje, zapodajće swoju pisomnu próstwu a koncepcionelne předstawy wo dalšim wuwiću Rozhlada hač do 10.12.2019 na:

 

Ludowe nakładnistwo Domowina

jednaćelka Marka Maćijowa

Sukelnska 27, 02625 Budyšin

mejlka: