Zjawne Wupisanje dźěłoweho městna

 

Wy pytaće nowe wužadanje z perspektiwu w naročnym powołanju?

 

W Ludowym nakładnistwje Domowina ma so skrótšene dźěłowe městno

 

redaktora kulturneho časopisa Rozhlad (m/ž/d)

 

wot 1. januara 2020 znowa wobsadźić.

 

Was wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću, ze mzdu po płaćiwym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin.

 

Dźěłowe městno je najprjedy na dwě lěće časowje wobmjezowane, perspektiwisce je podlěšenje wo dalše lěto móžne.

Dźěłowy čas wučinja 19 hodźin na tydźeń. Mzda płaći so po tarifje, płaćiwym w LND.

 

Wy maće

·        wotzamknjeny wysokošulski studij na polu sorabistiki abo duchownych wědomosćow

·        jara dobre znajomosće serbskeje literatury, kultury a serbskich stawiznow

·        jara dobre pisomne a ertne znajomosće hornjoserbskeje a/abo delnjoserbskeje rěče, dobre znajomosće dalšeje słowjanskeje rěče kaž tež jendźelšćiny

·        dobre znajomosće redakciskeho dźěła, nowych medijow a awtorskich prawow

·        zawodnohospodarske myslenje a jednanje

·        swójsku iniciatiwu, dobre organizatoriske kmanosće, dźěłaće samostatnje a sće fleksibelna/y

 

Jeli Was

redakciske dźěło wot wuwiwanja hač k hotowemu časopisej a wužadanje na polu nowych medijow zajimuje, zapodajće swoju pisomnu próstwu a koncepcionelne předstawy wo dalšim wuwiću Rozhlada hač do 23.10.2019 na:

 

Ludowe nakładnistwo Domowina

jednaćelka Marka Maćijowa

Sukelnska 27, 02625 Budyšin

mejlka: