Techniske kšocenje, kótarež wjedu k wótzamknjenju dogrona za abonement

My buźomy was póněcom pśez ceły proces skazanja wjasć. Tak dłujko, ako skazanje njejo wobzamknjone, móžośo wopśimjeśe formulara kuždy cas pśeměniś abo pórěźiś – wy njebjerjośo hyšći žednu winowatosć na se. Cośo-li wetom něco pśeměniś, buźośo slědk wjeźone ku kšoceni 2, źož buźośo pśi skazanju Rozhlada online hyšći raz za kodowym słowom pšašane, wěstosći dla. Pótom buźośo dejaś wótnowotki kšocenje 2 do 5 pśejś.

Kšoceń 1: wubranje wudaśa abo pśistupa

Wubjeŕśo wudaśe abo pśistup, kótaryž cośo aboněrowaś.

Kšoceń 2: waše wósobinske daty
Zapišćo do formulara waše wósobinske daty.

Kšoceń 3: dalšne pódaśa k abonementoju

How dejśo zapisaś, kak cośo za abonement płaśiś. Cośo-li abonement śišćanego wudaśa někomu drugemu pódariś, ga zjawiju se wam póla, źož zapišośo daty togo wobdarjonego wóteběrarja.

Kšoceń 4: pśeglědanje pódaśow
Pśeglědajśo how wšykne pódaśa hyšći raz a pórěźćo je, jo-li trjeba.

Kšoceń 5: akceptěrowanje pśekupowaŕskich regulow (AGB), regulow wó šćiśe datow a skazanje

Pó akceptěrowanju pśekupowaŕskich regulow (AGB) a regulow wó šćiśe datow skažośo wuzwólony abonement pśez kliknjenje na bublin „skazaś a musaś płaśiś” – akle how se zawěžośo k płaśenju. Skazanje jo stakim wobzamknjone a wy njamóžośo wót skazanja wěcej wótstupiś. Naslědku móžośo wšykne skazańske daty wuśišćaś abo ako PDF-dataju wótkłasć.

Wobwěsćenje, až skazanje jo dojšło a až jo pśiwzete

My buźomy was ned informěrowaś pśez e-mail, až wašo skazanje jo k nam dojšło. Wóne wobwěsćenje stanjo se awtomatiski a njeznani hyšći, až smy dogrono z wami wótzamknuli. Abonentske dogrono wótzamknjo se akle, gaž wašo skazanje pśiwzejomy. To se stanjo pśez wobwěsćenje pśiwześa, kótarež pósćelomy wam z drugim e-mailom. Pśi abonemenśe online-wudaśa wótzamknjo se dogrono z wami pśez to, až dajomy wam pśistup k online-wudaśu.

Nie ma nic lepszego niz rozwiazywanie szescianu Rubix. Poznaj najlatwiejszy sposób rozwiazania, aby zaimponowac znajomym.