Wudaće 06/2011

2 Bratraj w duchu radikalneje lubosće
Marcel Brauman
3 Wobraz Serbow w 21. stolěśu
Měto Nowak
9 Trajny dar
Christine Ruby
13 Předstawizny Zwjazka serbskich towarstwow (Domowina)
Sigmund Musiat
18 «Z kóždej nowej rólu wotnowoty započinaš»
Interview z Tomašom Klimanom
20 Recensije
– Ze stawiznow wunurjeny miniswět Slepjanskeho regiona
– Wobrazy wo domiznje a zdomiznjenju
– Krygarjowe kěrluše a Serbski rekwiem K. A. Kocora w koncerće
36 Gerhard Wirth
Na wopominanje
27 Naše rowy
– Dźiwadźelnik Beno Mět njeboh
– Za Herbertom Nowakom
32 Chronika
32 Kulturne noticki
37 Druhdźe wo nas
37 Nowe knihi
38 Drohoćinki ze Serbskeho kulturneho archiwa
39 Pokiwy