Wudaće 01/2009

1 Hry z alternatiwu
Prof. dr. Leoš Šatava, profesor na Instituće etnologije Filozofiskeje fakulty Karloweje uniwersity w Praze
2 Wobrazy serbskeho žiwjenja na pohladnicach
Dr. Marija Měrćinowa, wědomostna sobudźěłaćerka
w Serbskim instituće w Budyšinje
11 „Tabuwy jenož haća“
Interview z dr. Cordulu Ratajczakowej je wjedła Jěwa-Marja Čornakec
15 Dwurěčne ewangelske cyrkwinske wosady za čas nacionalsocializma (2. dźěl)
Dr. Edmund Pjech, wědomostny sobudźěłaćer w Serbskim instituće w Budyšinje
18 Serbske narodne wědomje – trěbnosće
a wosebitosće
Dr. Beno Korjeńk, pedagoga n.w. w Budyšinje
21 Recensije
– Antologija „Cyblowe suknički“
Prof. dr. Lucija Hajnec, literarna wědomostnica w Budyšinje
– Inscenacija NSLDź „Tołsta lubosć“
Prof. dr. Dietrich Šołta, direktor Serbskeho instituta w Budyšinje
– Koncert na česć Jurja Pilka
Chrysta Meškankowa, publicistka w Budyšinje
– Nazymski koncert chóra Budyšin
Chrysta Meškankowa
26 Mozaik
31 Chronika a Kulturne noticki
35 Na wopominanje
– Dr. phil. František Příhonský
37 Naše rowy
– Dr. Błažij Nawka
– Stanisław Śmiełowski
39 Připisy
40 Zjawny dźak darićelam Rozhlada