Wudaće 02/2007

41 Towarstwo přećelow Łužicy – stolětny móst mjez ludomaj
Prof. dr. Leoš Šatava, profesor na Instituće etnologije Filozofiskeje fakulty Karloweje uniwersity w Praze
42 Z hudźbu k dorozumjenju mjez Němcami, Serbami a Čechami
(2. dźěl)
Victor Velek, hudźbny wědomostnik, tuchwilu doktorand w Instituće
za hudźbne wědomosće na uniwersiće we Wienje
46 „So do njeznatych hłubin swojeho byća zanurić“
Interview z Měrkom Brankačkom je wjedła J.-M. Čornakec
48 Jana Cichoriusowy rukopis z lěta 1663
Prof. dr. Hinc Šewc, rěčespytnik w Budyšinje
52 Hanka Krawcec powěda wo swojim nanje a wo jich swójbnym žiwjenju
Achim Brankačk, publicist w Budyšinje
58 Recensije
– 132. schadźowanka
Bosćan Nawka, student socialneje antropologije w Mainzu
– 23. schadowanka
Martina Gólašojc, redaktorka delnjoserbskeho rozhłosa w Choćebuzu
– 16. Budyski poezijowy koncert
Chrysta Meškankowa, publicistka w Budyšinje
65 Mozaik
70 Chronika a Kulturne noticki
74 Druhdźe wo nas
75 Rozblad
76 Naš jubilar
– Prof. dr. Hinc Šewc
78 Na wopominanje
– Pětr Młónk
80 Dary do SKA