Wudaće 01/2007

1 Wěda na wiki!
Fabian Kaulfürst, doktorand w Serbskim instituće w Budyšinje
2 Jan Wjela-Radyserb – demokrat za ćichim
Dr. Sigmund Musiat, ludowědnik w Budyšinje
5 Strategije modernizowanja hornjoserbskeho słowoskłada
Dr. Anja Pohončowa; dr. Jana Šołćina, wědomostnej sobudźěłaćerce w SI w Budyšinje
10 „A moja wutroba so za wuměłstwo rozsudźi“
Interview z Alenu Farkasowej je wjedła J.-M.Čornakec
12 Zeszyty Łu¿yckie čo. 31 – 38
Alfred Měškank, publicist w Choćebuzu
18 Z hudźbu k dorozumjenju mjez Němcami, Serbami a Čechami
Victor Velek, hudźbny wědomostnik, tuchwilu doktorand
w Instituće za hudźbne wědomosće na uniwersiće we Wienje
22 Hladanja
– Noticki wukrajnika
Pětr Languzow, doktorand a docent za lektorat bołharšćiny na uniwersiće A. Mickiewicza w Poznanju
23 Recensije
– Inscenacija NSLDź “Złoty palc”
Prof. dr. Dietrich Šołta, direktor SI w Budyšinje
– CD „Klawěrna hudźba“
Chrysta Meškankowa, publicistka w Budyšinje
26 Mozaik
30 Chronika a Kulturne noticki
35 Druhdźe wo nas
38 Naš jubilar
39 Připisy
40 Zjawny dźak darićelam Rozhlada