Wudaće 12/2006

245 Nadźiju wusywać
Jěwa-Marja Čornakec
246 Swěčnik abo pućnik
Alfons Frencl, spisowaćel w Róžeńće
250 „Mosćik twarić do přitomnosće – k młodźinje“
Interview z Trudlu Kuringowej je wjedła J.-M.Čornakec)
252 Wo městnu serbskich towarstwow w serbskim žiwjenju přitomnosće
Marko Kowar, referent za hospodarstwo a infrastrukturelne naležnosće při Domowinje w Budyšinje
257 Wo rěčespytnym dźěle po wuńdźenju Prawopisneho słownika
Dr. Sonja Wölkowa, wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim instituće w Budyšinje
263 Awtor, lektor, čitar – tři króć dorost za serbsku literaturu
Marka Maćijowa, jednaćelka LND w Budyšinje
266 Recensije
– „Tež ja mějach zbožo“
Rajner Janec, pedagoga n.w. w Budyšinje
– „Błudnička“
Silwija Šěnowa, wučerka na Serbskim gymnaziju w Budyšinje
– „Sprachverhalten und ethnische Identität“
Fabian Kaulfürst, doktorand w Serbskim instituće w Budyšinje
– „Radwor – ze stawiznow wjesneje šule“
Trudla Kuringowa, wučerka n.w. w Pančicach-Kukowje
272 Mozaik
274 Chronika a Kulturne noticki
281 Z towarstwow: Maćica Serbska
283 Připisy