Wudaće 07/2006

241 Serbske młodźinske dźěło
Alena Wjeńkec, studentka wučerstwa za němčinu, rušćinu a serbšćinu w Lipsku
Młoda literatura
242 dS 0
Dr. Katka Baierowa, zubna lěkarka z Erdinga
243 „Přitwarne meble“
Hanka Jenčec, studentka Instituta za sceniske pisanje při Uniwersiće wuměłstwow w Berlinje
245 Započate
Juliana Kaulfürstec, asistentka w Goethowym instituće projekta „Młodźina debatuje mjezynarodnje“ a swobodna awtorka tydźenika Prager Zeitung w Praze
246 LUNA; Běła žaroba
Beata Nastickec, basnica w Budyšinje
247 p. o. ezija; tik tak
Benjamin Nawka, student na Wysokej šuli za wuhotowanje w Pforzheimje, design za transportne srědki
249 prawy puć; moje božemje
Maksymilian Nawka, student na Wysokej šuli za wuhotowanje w Pforzheimje, design za transportne srědki
250 Ćah do zašłosće
Jurij Šiman, student biologije a towaršnowědy (za gymnazialne wučerstwo) na Uniwersiće Martina Luthera w Halle
254 Zhubiła je so moja luba
Stanislav Tomčík, student slawistiki a sorabistiki w Praze, tuchwilu w Lipsku
255 Dobre ranje a spiće strowi
Andreja Wałdźic, wolonterka při MDR w Lipsku
256 „Lubuju kreatiwne dźěło“
Interview z Istvánom Kobjelu je wjedła J.-M. Čornakec
258 Hladanja
– Kak dale
Marko Suchy, direktor Załožby za serbski lud w Budyšinje
260 Recensije
– Mosćik mjez namaj
Rajner Janec, pedagoga n.w. w Budyšinje
– 7. konferenca k serbskej artificielnej hudźbje
Chrysta Měškankowa, publicistka w Budyšinje
263 Mozaik
268 Chronika a Kulturne noticki
272 Z towarstwow: Maćica Serbska / Maśica Serbska
273 Druhdźe wo nas
274 Naš jubilar
276 Róčnicy
279 Na wopominanje