Katolski njerěka poddany

MARCEL BRAUMAN

Katolski Eichsfeld je w Durinskej politiska móc – w dobje knježerstwa CDU tak a tak, ale tež lěwicarski ewangelski ministerski prezident Bodo Ramelow kóždu składnosć wužiwa, wuznam woneho regiona za wšón kraj wuzběhować. W zwisku z planowanej reformu wokrjesow so zjawnje předewšěm wo spjećowanju »katolskeho« wokrjesa přećiwo fuziji rěči.
Bjez katolskich Serbow byštej biskopstwje Drježdźany-Mišno a Zhorjelc duchownje a materielnje wjele chudšej byłoj. Nihdźe druhdźe njeje »ludowa cyrkej«, nihdźe druhdźe telko ludźi kemši njechodźi a nabožinu jako zjawnu naležnosć cyłeje towaršnosće njepěstuje. Křižerjo a Bože martry su tež za mjezami tuteju diecezow znate znamjenja hłuboko zakótwjeneje pobožnosće. A jeje zakład je serbowacy lud. Hdźe hewak we wuchodoněmskich kónčinach maš tajke procesiony kaž swjatki póndźelu do Róžanta?
A što čini nowy biskop w Drježdźanach? Wón ma problem z tym, zo so ewangelij serbskim wěriwym serbsce přednjese, hdyž po tym wo teksće ewangelija prěduje. Niši niwow interkulturneho wobchadźenja sej předstajić njemóžeš. A wo planowanym rozpušćenju dotalnych katolskich serbskich wosadow da wón rěčeć, jako by wo pódlansku zarjadnisku wěcku šło. W Kulowskej wosadźe wšak su sej swoju serbskosć hižo přeco wot »swojeje« Zhorjelskeje diecezy wuwojować dyrbjeli.
Porno Eichsfeldej stej pola nas Serbow sebjewědomje a spjećowanje cuzej słowje. Přičiny namakaš w nazhonjenjach prjedownikow, měnjacych, zo móžeš jako poměrnje mała mjeńšina z poddanosću skerje přežiwić hač z bojowniskosću. Dokładnu analyzu přewostajam wědomostnikam. A opozicija w katolskej cyrkwi – ta jenož k reformaciji a pačenju wjedźe, něwěrno?
Cyrkwinska wyšnosć w padźe spjećowanja rady z moraliskim wudrěwanjom dźěła: Hdyž je so Wotrowska młodźina před sydom lětami přesadźenju swojeho fararja wobarała, bě so jeje tehdyši biskop z wumjetowacym tonom prašał: Hdźe wostawa lubosć? – A lubosć rozumi serbski podjanski system jako pokornosć: Bjer swój wopor na so a njes swój křiž. Tak su ći njebjesa wěste.
Ja pleduju za hinaše wuchadźišćo: Naš prěni zastupjer Boha na zemi je swjaty wótc w Romje. Jeho zastojnstwo je, być »słužownik wšěch słužownikow«. Katolska cyrkej je najkonsekwentniši multikulturny nabožny global player na swěće. A žadyn němski biskop nima prawo, přećiwo tutomu »katolskemu«, potajkim »wšo wopřijacemu«, duchej dźěłać. Bóh, kiž je so sam sčłowječił (tuta wěra je naša křesćanska wosebitosć porno druhim wulkim nabožinam), přiwobroća so kóždemu čłowjekej w jeho maćeršćinje, nic w rěči knježacych.
Zakitowanje tutoho katolskeho principa je naš nadawk, nic poddanosć prowincializmej.